FAMPITAM-BAOVAO

Fanaovan-tsonia ny Fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ireo mpandraharaha voafantina hivarotra volamena amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Fampiroboroboana ny fanondranana ara-dalàna ny volamena sy hampitombo ny vola vahiny miverina no tanjona, ary indrindra ny hisian’ny volamena tafiditra anaty Tahirim-bolamena nasionaly.

Izao no tontosa dia ho firosoana amin’ny fanatanterahana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika sy ny Banky Foiben’i Madagasikara natao ny 23 Janoary 2020. Andraikitra roa samy hafa, saingy andraikitra mifameno tanteraka, no sahanin’ny roa tonta, ho fanatrarana ny tanjona iraisana.

Etsy andaniny, anjaran’ny Ministera ny mitarika ny lalan’ny volamena ho tonga ao amin’ny Banky Foibe, amin’ny alalan’ny fametrahana ireo fandaminana sy rafitra samihafa anatin’ny fandraharahana manara-drafitra.

Etsy ankilany, rehefa tonga eo anivon’ny Banky Foibe ireo dia miroso amin’ny fividianana ny volamena ny Fanjakana ho fananganana ny Tahirim-bolamena Nasionaly.

Andiany voalohany moa ity fifanaraham-piaraha-miasa natao teny amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ity.

Hatsangana ao Antsirabe ny Atelier Communautaire de Lapidairerie

Napetraky ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA ny 26 Oktobra 2020 tao Vatofotsy Antsirabe ny vatofototra ho fanombohana ny asa fananganana ny Tranobe iombonana hanodinana ny vatosoa ho an’ireo mpiantsehatra amin’ny vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie.

Ity fotodrafitrasa ity dia toerana iray hahafahan’ireo mpiantsehatra vatosoa, manodina sy mikirakira izany amin’ny alalan’ny fitaovana hapetraka eo anivon’izany Tranobe izany. Ankoatra ny fampiasana ireo fitaovam-panodinana vato, hisy ny fampiofanana omen’ny Ministera ireo mpiantsehatra, amin’ny alalan’ny Institut de Gemmologie de Madagascar, mba hahatonga ny asa tanan’izy ireo hanaraka ny lenta takian’ny fenitra iraisam-pirenena.

Nosafidiana manokana ny renivohitry ny Faritra Vakinankaratra hanorenana ity foto-drafitrasa ity noho izy toerana manan-karena vatosoa. Etsy andaniny ihany koa ny fisian’ireo mpiantsehatra maro eo amin’ny vatosoa, izay manam-piniavana hiroso amin’ny sehatra matihanina nefa tsy manam-pitaovana, raha ny nambaran’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.

Paikady ny hampihenana ireo vato voatrandraka haondrana mbola tsy voahodina. Manan-tombo kokoa ny vato voahodina na amin’ny endrika ivarotana azy ary indrindra amin’ny sandany. Tombony amin’ny fisian’ity Atelier Communautaire de Lapidairerie ity ny fiakaran’ny vidin’ny vato rehefa voahodina ka mahazo ny endrika takian’ny fenitra iraisam-pirenena. Sary: Vaovao VIVA Madagascar 27/10/2020

Voapetraka ihany koa ny vatofototry ny BAM Mananjary

Am-perinasa tanteraka ho fanatrarana ny vina fitantanana mahomby sy mangarahara ny harena an-kibon’ny tany ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika ankehitriny. Tontosa ny andron’ny omaly Zoma 23 oktobra ihany koa ny fametrahana ny vatofototry ny biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » BAM Mananjary. Nanatanteraka izany tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera Andriamatoa RANDRIANARISON Primo sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitra Andriamatoa RAKOTOARISON Adolphe ary ireo mpiara-miasa aminy.

Na tany Tsiroanomandidy izay notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, na tany Mananjary dia nifanotrona nandritra ireo lanonam-pametrahana ireo hatrany ireo solontenam-panjakana any an-toerana: ny Solombavambahoaka, ny Governora sy Préfet ny Faritra, ny avy amin’ny Distrika, ireo Ben’ny Tanàna amin’ny Kaominina manodidina. Ho an’ny tany Mananjary dia nanotrona izany ihany koa ireo Ampanjaka izay nanome tsodrano mialoha ny fametrahana ny vato fototra. Ny BAM dia rafitra iray miankina amin’ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika. Haharitra 60 andro ny asa fanorenana ireo fotodrafitrasa vaovao. Aorian’izay dia hisokatra sy hiasa avy hatrany ny toerana ary ankoatran’ireo sampandraharaha fototra dia hahitana ihany koa ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM.

Fametrahana vato fototra BAM Tsiroanomandidy

Taorian’ny fanombohana ny asa fanorenana ny BAM Miandrivazo, voapetraka soa aman-tsara ny Zoma faha 23 oktobra 2020 ny vatofototry ny biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » Tsiroanomandidy. Nanatontosa izany tany an-toerana ny delegasiona notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA. Ao amin’ny Kaominina Morafeno Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy no hanorenana ity fotodrafitrasa vaovao ity.

Fanjakana manakaiky vahoaka: tsy hisy distrika ho adino intsony amin’ny fampandrosoana rehetra izay hatao eto Madagasikara araka ny vinan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nampahatsiahy izany hatrany ny Minisitra tomponandraikitra Fidiniavo RAVOKATRA, nandritra ny fandraisam-pitenenany sy ny fivoriana niarahany nidinika tamin’ireo tomponandraikitra eny ifotony, nahitana ireo Ben’ny Tanànan’ny Kaominina manodidina. Samy hahazo tombontsoa amin’izao biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na BAM vaovao izao ireo distrika roa mandrafitra ny Faritra Bongolava dia Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe, ary miisa 16 ireo Kaominina manodidina samy ahitana harena an-kibon’ny tany toy ny vatosoa sy vato sarobidy ary koa volamena.

Ankoatra ny fanatsarana sy fanaraha-maso bebe kokoa ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany dia hanala fahasahiranana ireo mpandraharaha amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy ilaina ara-panjakana izao birao ifotony mampiseho ny Fanjakana manakaiky vahoaka izao. Hahafahana mizara izay tsara ho fantatra momba ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany amin’ireo izay liana amin’izany koa.

Fanjakana manakaiky vahoaka : hatsangana ny BAM Miandrivazo

Tontosa omaly Alatsinainy faha-19 Oktobra 2020 ny fametrahana ny vato fototra ho fanamarihana ny fanombohan’ny asa fanorenana ny Biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na Bureau d’Administration Minière (BAM) ho an’ny distrikan’i Miandrivazo.

“Antenaina fa hitondra fanovana amin’ny lafiny toe-karena sy amin’ny fanatsarana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany aty amin’ny Faritra Menabe, indrindra eto amin’ny Distrikan’i Miandrivazo ny fananana izao fotodrafitrasa izao”, hoy Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA, Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, izay tany an-toerana nitarika ny lanonana. Nifanotrona tamin’izany ihany koa ireo solontenam-panjakana any an-toerana nahitana ny avy ao amin’ny Governoran’ny Faritra Menabe, ny Prefen’ny Morondava, ny Distrika,ny kaominina Miandrivazo ary ny Fitaleavam-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny loharanon-karena Stratejika Menabe.

Tafiditra ao anatin’ny programanasan’ny Governemanta ho fampandrosoana ny Faritra rehetra manerana ny Nosy ny fanatanterahana izao asa izao, hoy hatrany ny fanazavany.

Ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany, dia apetraka ny BAM, izay hahitana ihany koa ny ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM, ho fitsinjovana ireo mpandraharaha mpiantsehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany izay tojo fahasahiranana, noho ny halaviran-tany amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy any amin’ny biraom-panjakana tsy maintsy aleha.

Volam-panjakana madiodio an’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika no hanatanterahana ny asa fanorenana izay haharitra roa volana.

Nitondra fanampim-panazavana ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany mahakasika ireo hevitra tapaka teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra Alarobia 07 Oktobra 2020

Nitondra fanampim-panazavana manoloana ny mpanao gazety Andriamatoa Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, androany 08 Oktobra teny amin’ny toeram-piasany teny Ampandrianomby, mahakasika ireo hevitra tapaka teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra omaly Alarobia 07 oktobra 2020.

Momba ny famerenana ilay volamena 25,5 kg naondrana tsy ara-dalàna tatsy amin’ny Nosy Maorisy.

Efa mandeha ny fifampiresahana eo amin’ny firenena sy fadintseranana maorisianina, hoy ny Minisitra, ka ny tanjona dia ny hamerenana eto an-tanindrazana ireo volamena ireo ary ho ampidirina avy hatrany amin’ny tahirim-bolamena nasionaly. Notsipihany fa tsy nisy taratasy mazava ny nivoahan’ireo volamena ireo avy eto Madagasikara. Mitohy ny fanenjehana ireo nitondra sy nanondrana izany eo anivon’ny Fitsarana. Fifampiresahana ara-diplomatika sy amin’ny lafiny Fitsarana no heverina hanohizana ny fifampiresahana.

Nitondrany fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fananganana ny tahirim-bolamena nasionaly, araka ny fifanaraham-piaraha-miasa nosoniavin’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) sy ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika. Ao anatin’ny « appel à manifestation d’intérêt » ny Banky Foibe ankehitriny hamantarana sy hifantenana ireo tobim-pivarotam-bolamena sy ireo mpitrandraka volamena manana fahazoan-dalana ara-dalàna, izay vonona ny hivarotra volamena amin’ny Fanjakana. Ny Fanjakana moa no hividy izany amin’ny alalan’ny Banky Foiben’i Madagasikara, ary tsy ho ela dia hanomboka hividy volamena amin’ireo mahafeno fepetra ny Banky Foibe raha ny tetikandro.

Taxes parafiscales minières : nouvelles clés de répartition des Redevances, ristournes et frais d’administration minière

Le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques Fidiniavo RAVOKATRA apporte plus d’explications

(Extrait Journal Télévisé Viva Madagascar du 25/08/2020)

Les activités minières génèrent pour l’Etat des taxes parafiscales minières que sont principalement la Redevance minière et les Frais d’Administration minière. Ces recettes sont reparties légalement entre différents bénéficiaires, dont notamment le Budget Général de l’Etat et les Collectivités sources. Elles constituent une des ressources qui sont attendues pour financer les programmes de développement, que ce soit au niveau national qu’au niveau local.

Dans cette optique, et conformément aux visions de Son Excellence Monsieur le Président de la République Andry RAJOELINA, une révision des clés de répartition s’y rapportant a été effectuée ; l’objectif étant de consolider ces perceptions pour des retombées économiques palpables et significatives.

Adopté en Conseil des Ministres le 19 août 2020, le Décret définissant ces nouvelles clés de répartition des Redevances et Ristournes minières ainsi que des Frais d’administration minière, se veut être plus cohérent avec la politique de développement, et avantage ainsi le Budget Général et les Collectivités Territoriales Décentralisées.

En allouant une quote-part de redevance minière de 1% et des Frais d’administration minière de 1% au profit de l’Initiative pour la Transparence de l’Industrie Extractive, pour lui assurer un moyen de fonctionnement pérenne, l’Etat entend marquer sa volonté d’instaurer la transparence de la gestion du secteur extractif à Madagascar.

Aucune modification touchant les droits ou taxes perçus des opérateurs miniers n’a été apportée. Les nouvelles dispositions portent uniquement sur la mise à jour des clés de répartition des quotes-parts de ces taxes parafiscales.

COMMUNIQUE

Concernant la saisie de 73,5 kilos d’or en provenance de Madagascar, à l’aéroport
O.R Tambo Afrique du Sud, le jeudi 31 décembre 2020, le Ministère des Mines
et des Ressources Stratégiques tient à apporter les éclaircissements suivants :

 • Aucune autorisation d’exportation n’a été délivrée par le Ministère, étant donné
  que toutes les opérations d’exportation de l’or ont été suspendues depuis
  le mois d’octobre 2020.
 • Des enquêtes sur ce trafic illicite d’or sont déjà ouvertes afin d’identifier
  et de sanctionner toutes les personnes liées à ce trafic illicite d’or.
 • Le Ministère, par ses responsabilités, demeurera intransigeant devant
  les infractions concernant cette affaire et manifeste sa volonté de collaborer
  avec toutes les entités, pour prendre toutes les dispositions nécessaires
  au rapatriement de ces richesses nationales.
  Antananarivo le, 05 Janvier 2021
  Le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques

Ny Minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika dia mikatsaka lalandava ny fanatrarana ireo tanjona napetraka ao anatin’ny politikam-panjakana ankapobeny momba ny sehatra misy azy

Araka izany, dia notokanan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA tamin’ity zoma 03 Jolay 2020 ity, tao amin’ny Campus Ambohitsaina ny trano vaovao ahitana toeram-pikarohana Laboratoire de Gemmologie et de Lapidairerie. Niara-nanatanteraka izany fanokanana izany ny Filohan’ny Filankevi-pitantanana sy ny Filohan’ny Oniversiten’ Antananarivo ary koa ny Talen’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole.

Toeram-pikarohana vaovao ao amin’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole, izay sampana iray ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Ankoatra ny fampiofanana ireo izay liana amin’ny lalam-piofanana momba ny vatosoa, dia afaka atonina koa ity laboratoara ity raha misy asa tiana ho tanterahana mifanaraka amin’izany. Mifanindran-dalana tanteraka amin’ny tanjona apetraky ny Fanjakana, amin’ny fanodinana ireo vatosoa sy vato sarobidy mialoha ny hanondranana azy ireo, ny fisian’izao toeram-pikarohana izao. Raha miohatra amin’ireo vato tsy voahodina tokoa mantsy dia manantombo kokoa ny vato voatefy, na amin’ny endriny izany na amin’ny vidiny. Nandritra ny lahateny nataony, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA dia nampahafantatra fa hisy ny fananganana Atelier communautaire de lapidairerie ao Antsirabe, ao anatin’ny Tetibola nasiam-panitsiana LFR 2020. Izany dia mba hanomezana fiofanana momba ny vatosoa sy vato sarobidy ka ahafahan’ireo mpisitraka, indrindra ireo mpanao asa tanana, hiroso amin’ny sehatra matihanina.

Niarahaba ny ezaka lehibe vita ny Minisitra, ary nankasitraka ny fanomezana vahana ny fikarohana ampiharina amin’ny alàlan’ny fisian’ity Laboratoire de Gemmologie et de Lapidairerie vaovao ity. Marihana fa ankoatry ny ampahan’ny fitaovam-panefena vatosoa, izay avy amin’ny Masoivohon’i Thailande; ny fananganana ny trano sy ny fampitaovana ity toeram-pikarohana vaovao ity dia vokatry ny ezaka madiodio an’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole manokana. Naneho ihany koa ny faniriany amin’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta izy, indrindra ny amin’ny fananganana toeram-panefena vatosoa manakaiky ny toeram-pitrandrahana eny ifotony.

FANAMBARANA

Manoloana ny fahatratrarana volamena naondrana an-tsokosoko, niainga avy eto
Madagasikara, milanja 73,5 kg tany amin’ny Seranam-piaramanidina OR Tambo
Johannesbourg, Afrika Atsimo ny Alakamisy 31 Desambra 2020 lasa teo, dia
manao izao fanambarana izao ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny
Loharanonan-karena Stratejika:

 • Tsy nisy mihitsy taratasy fahazoan-dalana hanondrana navoakan’ny Ministera
  mikasika izany, satria efa nanomboka ny volana Oktobra 2020 no nampiato ny
  fanondranana volamena ny Fanjakana.
 • Efa mandeha ny fanadihadiana hahafantarana ireo rehetra tompon’antoka
  tamin’io fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena io.
 • Ny Minisitera, araka ny andraikiny, dia tsy handefitra manoloana ny tsy
  fanarahan-dalàna ao anatin’ity raharaha ity, ary maneho ny fahavononany
  hiara-miasa amin’ny rehetra amin’ny famerenana ireo harem-pirenena ireo eto
  Madagasikara.
  Antananarivo faha-05 Janoary 2021
  Ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny Tany
  sy ny Loharanonkarena Stratejika