TAFATSANGANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY VONDRONA IFAMPIRESAHANA EO AMIN’NY ORINASA QMM SA SY NY FANJAKANA MALAGASY ARY TONTOSA SOA AMAN-TSARA NY FIVORIANA VOALOHANY

Ny Convention d’Etablissement no mifehy ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny orinasa QMM SA sy ny Fanjakana malagasy. Madiva ho tapitra amin’ny 18 febroary 2023 ny fe-potoan’izany fifanarahana izany ka, araka izay voafaritra dia mila mamerina fifampidinihana 24 volana mialoha ny hifaranan’io daty voatondro io ny orinasa QMM sy ny Fanjakana malagasy mahakasika ny resaka hetra sy fadin-tseranana izay mifehy azy.

Tapaka nandrindra ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 10 Febroary 2021 ny hananganana Vondrona ifampiresahana eo amin’ny orinasa QMM SA sy ny Fanjakana malagasy, manodidina indrindra io fifanekem-piaraha-miasa io. Ankoatra fandinihana ny resaka hetra sy fadin-tseranana, dia hisy ihany koa fijerena ireo lafin-javatra hafa mahakasika ny fanatanterahana sy fampandehanana ny tetikasa sy ny tohin’izay mety ho endriky ny fiaraha-miasa amin’ny QMM SA sy ny Fanjakana malagasy.

Araka izany, ity Vondrona ifampiresahana na Groupe de discussion ity dia,hiasa eo ambany fitarihan’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA ary hahitana ireo avy amin’ireo Ministera sy Sampandraharam-panjakana hafa voakasik’io tetikasa io sy solontena avy amin’ny ankolafin’ny orinasa QMM SA. Marihina fa nisy ihany koa tompon’andraikitra avy amin’ny Rio Tinto Canada nanatrika ity fivoriana androany ity tamin’ny alalan’ny « visioconférence ».

Taorian’ny fivoriana fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Vondrona ifampiresahana dia nisy avy hatrany fivoriana niarahan’ny avy eo anivon’ny QMM SA sy ireo mpitarika isan-tokony misolo tena ny Fanjakana malagasy. Harafitra tsy ho ela moa ny drafitra hanatanterahana ny asa.

LE GROUPE DE DISCUSSION ENTRE QMM SA ET L’ETAT MALAGASY OFFICIELLEMENT MIS EN PLACE

Le partenariat entre Qit Madagascar Minerals SA (QMM) et l’Etat malagasy est régi par la Convention d’Etablissement entrée en vigueur depuis 1998 et qui arrivera à expiration le 18 février 2023. Des dispositions de ladite Convention stipulent que la société QMM SA et l’Etat malagasy devront entreprendre les discussions concernant le régime fiscal et douanier auquel QMM SA sera soumise, dans un délai d’au moins vingt-quatre (24) mois avant l’expiration du régime fiscal et douanier privilégié.

C’est dans ce contexte que le Conseil des Ministres du 10 Février 2021 a décidé la mise en place d’un Groupe de discussion rassemblant QMM S.A et la Partie malagasy, par rapport à cette Convention d’Etablissement. Ainsi, outre les discussions sur le régime fiscal et douanier, l’Etat malagasy saisira cette opportunité pour une ouverture sur d’autres points saillants de ladite Convention.

Dans ce cadre, un Groupe de discussion entre QMM SA et l’Etat Malagasy a été officiellement mis en place, ce mardi 16 février 2021 au Mining Business Center Ivato, sous l’égide du Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques Fidiniavo RAVOKATRA, avec la participation de tous les départements ministériels concernés par le Projet, ainsi que les représentants officiels de QMM SA. Des cadres de la société mère Rio Tinto à Canada ont assisté à cette réunion par visioconférence.

La Réunion de mise en place officielle s’est tout de suite enchaînée avec une première réunion entre QMM SA et les Chefs de Volet de la Partie malagasy. Le plan d’action sera prochainement établi.

ATRIKASA NIARAHANA TAMIN’IREO MPIANTSEHATRA SY MPISITRAKA NY TRANOBE IOMBONANA HANODINANA VATOSOA AO ANTSIRABE

Taorian’ny fitsidihana ny Tranobe iombonana hanodinana vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie teny Vatofotsy Antsirabe dia nisy ny fihaonana sy dinidinika niarahan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-miasa aminy tamin’ireo mpiantsehatra sy mpahazo tombontsoa amin’ity fotodrafitrasa ity.

Fotoana izay nampitàna ireo tsara ho fantatra momba ity tetikasa ity sy ny seha-pihariana vatosoa amin’ny ankapobeny, ary indrindra nanomezan’ireo mpiantsehatra tolo-kevitra momba ny fandrindrana sy fitantanana ary fampaharetana ny fotodrafitrasa iombonana sy ireo fitaovana ao anatiny.

Nankasitraka feno ny Fitondram-panjakana amin’izao foto-drafitrasa izao, izay tena mamaly ny filàny, ireo mpiantsehatra izay nilaza fa matetika misedra olana amin’ny tsy fananana fitaovana hary fomba hanarahana ny lenta takian’ny tsena iraisam-pirenena. Nahavelom-bolo ny fifanakalozan-kevitra sy ny fahavitrihan’ny mpandray anjara nandritra izao fihaonana izao.

Tetikasa santatra ity ao Antsirabe ity, araka ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA ary kendrena hihodina avy hatrany ny ivon-toerana raha vantany vao tonga ireo fampitaovana hampiasaina ao anatiny. Mbola hisitraka fotodrafitrasa toy izao ny any amin’ny Faritra hafa satria maro ireo olona mivelona amin’ity seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy ity. Nohamafisiny hatrany koa ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fampanarahan-dalàna ireo mpiantsehatra mba hahafahan’ny lalam-pihariana vatosoa hitondra fampandrosoana tena izy ho an’ny Faritra sy ny firenena.

FAMBOLEN-KAZO TSINJONY AMPANGABE

Vinan’ny Fitondram-panjakana ny hamerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso. « Mamboly hazo tia Tanindrazana, mandoro ala mandoro Tanindrazana » lohahevitra ho an’ny taom-pambolen-kazo taona 2021, izay nosokafan’ny Filoham-pirenena tany Taolagnaro ny 19 janoary 2021 lasa teo.

Ny Zoma 29 Janoary 2021 dia nanatontosa fambolen-kazo ny fianakaviamben’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika foibe sy ireo ratsamangaika ao aminy ary ireo mpiaramiombon’antoka. « Madagasikara rakotra ala no tanjona », ka zanakazo 7000 fototra nahitana Oliva sy Acacia no nifandrimbonan’ny rehetra novolena tamin’izany tao amin’ny Fokontany Tsinjony Ampangabe, Kaominina Behenjy. Toerana izay efa nanatanterahan’ny OMNIS fambolen-kazo mandritra ny taona nifandimby, ka 31,5Ha no velarantany efa voavoly hazo hatramin’izay.

Sary izay heverina matetika ny hoe manimba ny tontolo iainana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, saingy nasehon’ny fianakaviamben’ny Ministera an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika androany teny Tsinjony Ampangabe fa mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ity sehatra ity, mba ho an’ny taranaka aoriana, hoy ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Nankasitrahany ny fiaraha-mientan’ny mpiara-miasa sy ireo rehetra nifanome tanana, fa namporisihany sy nentaniny ihany koa ny mpiray Tanindrazana hanatanteraka ny adidiny ho amin’izay fambolen-kazo izay, hahatrarana ny vina ho an’ ity taona ity.

Hifanome tanana amin’ny fanaraha-maso sy fikajiana ireo hazo novolena toy ny hatrizay ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny OMNIS ary ireo vahoaka eny ifotony. Mahavelom-bolo ny fitombon’ireo hazo novolena tamin’ireo taona teo aloha vokatr’izay fanaraha-maso izay.

FITSIDIHANA FANARAHA-MASO NY ASA FANANGANANA NY TRANOBE IOMBONANA HANODINANA VATOSOA TAO VATOFOTSY ANTSIRABE

Tanjona napetraky ny Fanjakana ny fanodinana ireo vatosoa sy vato sarobidy mialoha ny
hanondranana azy ireo, mba hampiakatra kokoa ny vidiny rehefa manaraka ny lenta takian’ny
tsena iraisam-pirenena.
Tafatsangana soa aman-tsara ao Vatofotsy Antsirabe ny Tranobe iombonana hanodinana
vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie voalohany eto Madagasikara ankehitriny
ary tonga nanatanteraka fitsidihana fanaraha-maso ny asa vita ny Minisitry ny Harena an-
kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA. Nifanotrona
tamin’izany ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra sy ny avy ao amin’ny
Prefektioran’Antsirabe ary ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS
Vakinankaratra izay nitarika ny fitsidihana.
Ny Atelier Communautaire de Lapidairerie dia fotodrafitrasa iombonana izay ahitana
fitaovana matihanina fanodinana vatosoa, hahafahan’ireo mpiantsehatra mikirakira sy manefy
vato, ary koa hanomezana fiofanana azy ireo mba hirosoany amin’ny sehatra matihanina.
Tetikasa santatra ity ao Antsirabe ity, araka ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo
RAVOKATRA ary kendrena hihodina avy hatrany vantany vao tonga ireo fampitaovana ao
anatiny. Mbola hisitraka ny fotodrafitrasa toy izany ny any amin’ny Faritra hafa satria maro
ireo olona mivelona amin’ity seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy ity. Nohamafisiny
hatrany ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fampanarahan-dalàna ireo mpiantsehatra mba
hahafahan’ny lalam-pihariana vatosoa hitondra fampandrosoana tena izy ho an’ny Faritra sy
ny firenena.
Manana ny lazany manokana amin’ny resaka vatosoa ny tanànan’Antsirabe ka izany no
isan’ny antony nisafidianana azy hananganana ity Tranobe iombonana ity.
Nankasitraka feno ny Fitondram-panjakana amin’izao foto-drafitrasa izao, izay tena mamaly
ny filàny, ireo mpiantsehatra izay matetika misedra olana amin’ny tsy fananana fitaovana hary
fomba hanarahana ny lenta takian’ny tsena iraisam-pirenena.
Tetsy andaniny, ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra, nandritra ny fitsidihana ara-pomba
fanajana nataon’ny Minisitra tao amin’ny toeram-piasany dia nanamafy fa manana harena
voajanahary maro ny Faritra ary iaraha-manaiky fa lalam-pihariana goavana ny harena an-
kibon’ny tany ho amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena. Miara-miasa avokoa ny Fanjakana

amin’ny isan-tsokajiny amin’ny fampidirana anaty sehatra manara-drafitra mba
hampitomboana ny vola miditra anaty kitapom-bolam-panjakana.
Tetsy andaniny, ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra dia nanamafy fa manana harena
voajanahary maro ny Faritra ary iaraha-manaiky fa lalam-pihariana goavana ny harena an-
kibon’ny tany ho amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena. Miara-miasa avokoa ny Fanjakana
amin’ny isan-tsokajiny amin’ny fampidirana anaty sehatra manara-drafitra mba
hampitomboana ny vola miditra anaty kitapom-bolam-panjakana.

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma faha 22 Janoary 2021 lasa teo ny fambolenkazo teto Atsimo-Andrefana, ka natao tao amin’ny Station forestière Sakaraha. Zanakazo maro karazana miisa 250 000 no novolena tamin’ny velarantany 100Ha eo. Nozaraina isaky ny Sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izany, ka anjaran’ny sampandraharaha tsirairay ny manaramaso ny parcelle sy mikolokolo ny famboleny.

Nandray anjara feno nandritra izany ny DIRMRS Toliara, ary tapitra voavoly ny andron’io 22 Janoary io ihany ny 2ha izay anjarany. Tsy tapitra eo anefa ny asa fa tsy maintsy atao izay hahavelona ny hazo voavoly rehetra. Noho izany, tsy maintsy hiverenana afaka fotoana fohy mba hafahana manolo raha sanatria misy ny zanakazo maty.

Marihana ihany koa, fa 320 000ha no tanjona tratrarina mandritra ny fotoan’ny rotsak’orana. Maneho ny fahavononany hatrany ny DIRMRS Toliara hamita ny adidiny mba ho anjara biriky amin’ny famerenana indray ny Tanindrazantsika ho Nosy maitso.

Fampitam-baovao: DIRMRS Toliara

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA

Nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo izay natao ny Zoma 29 Janoary 2021 ny mpiara-miasa DIRMRS Fianarantsoa. Hetsika ho fanamarihana ny fanokafana ny fambolenkazo ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony, natao tao amin’ny Distrikan’Ambalavao Commune Rurale Iarintsena Fokontany Antsakaviro vohitra Ampelamatory.

Velarantany 20.000ha no norakofana tamin’izany ka nambolena zanakazo 20.000. Nentanina ihany koa ny hikojakojana ireo hazo voavoly.

Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa