Fampiroboroboana sy fampahafantarana ny vatosoa sy vato sarobidy: mila apetraka ny Label Madagascar

Ny fametrahana ny Label Madagascar amin’ny vatosoa sy vatosarobidy, ho famantarana sy fampahafantarana ny fiavian’izy ireo avy aty Madagasikara no isan’ny lalana hampiroborobo ity seha-pihariana ity ka hanampy tosika lehibe ho an’ny toekarem-pirenena. Nanamafy izany ny Dr Patrick Voillot, manam-pahaizana manokana expert gemmologue fanta-daza maneran-tany, tsy zoviana amin’ny tontolon’ny vatosoa sy vato sarobidy. Firenena maro no efa noteteziny nandritra ny 20 taona mahery ary nampahafantarany an’izao tontolo izao ireo karazam-bato mampiavaka azy ireo avy amin’ny alalan’ny horonantsary sy boky. Amin’ny fomba maro no hanatanterahany izany fampahafantarana izany raha tsy hilaza afa-tsy ny tambazotran-tserasera YouTube misy azy, izay arahin’ny olona 98.200, ary ny fijerena ireo horonantsary navoakany dia efa mananika ny 23.000.000.

« Mivezivezy manerana izao tontolo izao ireo vaton’i Madagasikara saingy tsy ampitondraina ny tena fiavian’izy ireo marina, fotoana izao hanovàna ny tantara dia ny mba hananan’ireo vato ireo ny lazany sy ny toerana mendrika azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy ny nambaran’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.

Ho fanamafisana ny ezaka amin’ny fampiroboroboana ny seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no nanasàna ny manam-pahaizana manokana Dr Patrick Voillot, niaraka tamin’i Maxime Voillot izay Expert gemmologue ihany koa. Nisy araka izany ny fanodinana horonantsary notanterahan’izy ireo ho fampahafantarana ny Emeraude tany Mananjary, ny Béryl tany Andilana Avaratra sy ny Saphir tany Ilakaka.

Ny Zoma 23 jolay 2021 dia nisy ny Conférence nitondra ny lohahevitra hoe « Voyage au cœur des pierres précieuses de Madagascar » nataon’ireto teratany vahiny ireto tao amin’ny Mining Business Center Ivato. Nahitana ny fandraisan’anjara avy amin’ireo mpampianatra sy mpianatra haibolantany na Sciences de la Terre avy amin’ny Oniversite sy sekoly ambaratonga ambony, nahitana ihany koa ireo manaraka ny fiofanana Gemmologie. Nanotrona izany ihany koa ireo solontena avy amin’ny Fiadidiana ny Primatiora, ny Fiarahamonimpirenena, ny Sendikalista.

29 Jona 2021 : Atrikasa nanehoana ny vokatry ny fanadihadiana fanisana ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana eladrano amin’ny Faritra Anosy sy Androy.

Firenena manana ny lazany maneran-tany amin’ny famokarana eladrano na mica i Madagasikara. Iaraha-mahalala anefa ny olana momba ny fampiasana ankizy ao anatin’ity sehatra ity, raha tsy hilaza isika afa-tsy ny any amin’ireo faritra Atsimon’ny Nosy izay voalaza ireo.

Tsy mitazam-potsiny ny Fanjakana Malagasy manoloana izany toe-javatra izany, ary izao hetsika notontosaina izao, dia fitohizan’izay efa natomboka hatramin’ny taona 2020, sady tafiditra ao anatin’ny drafitrasa iombonana na Plan d’actions conjointes. Efa maro araka izany ireo dingana sy hetsika niraisan’ny eo anivon’ny Governemanta, tetsy andaniny. Ary tetsy ankilany ihany koa, dia teo ireo mpiara-miombon’antoka izay mitovy fijery sy miara-manatratra izany tanjona izany.

Tongotra mby an-dakana izao hetsika iombonana izao ka tsy miverin-dalana intsony, nanomboka ny anjarany izao ny OIT ka nahatontosana izao fanisana ny mpisehatra izao. Isaorana lehibe azy ireo ny amin’izany, ary inoana fa mbola maro ireo hanaraka izany ohatra izany, ka samy hitondra ny anjara biriky amin’ity ady iombonana ity. Ho an’ny Ministera misahana ny Harena an-kibon’ny tany manokana dia vonona hatrany izahay hanohy ny asa efa natomboka, na amin’ny lafiny fandrindrana aty anivon’ny Ministera foibe izany, fa indrindra ny firotsahana an-tsehatra any an-toerana.

Tanjon’ny Ministera sy ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa tamin’izao fanisana izao ny hamantarana mazava ny isan’ireo mpisehatra ara-dalàna na tsia eo amin’ny fitrandrahana eladrano, ny manodidina ny fampiasana ankizy sy ny anjara asa sahanin’izy ireo ao anatiny, ny fomba hampidirana ireo mpiantsehatra anatin’ny ara-dalàna, ny toerana ahitana ireo mpiantsehatra amin’ny fitrandrahana eladrano eto Madagasikara, ny hahafahana mamaritra ny lalan’ny vokatra sy ny lalam-barotra, ny fiantraikan’ny fitrandrahana eo amin’ilay faritra voakasika sy ny tombontsoa ara-toe-karena entin’izany, ny resaka hetra sns.

Ny orinasa ANDRIANASOLO Christophe moa no niandraikitra ny fanadihadiana sy ny fanangonana ny antontan-kevitra manodidina ireo rehetra ireo.

Fanazavana nentin-dRamatoa RANDRIAMIHARISOA Lalaina Hajanirina, Tale Jeneralin’ny Harena an-kibon’ny tany