AKOM-BAOVAO DIRMRS TOLIARA

Nisy ny fidinana ifotony ho fametrahana  »Zone d’encadrement » tany amin’ireo kariera maro anatin’ny Kaominina ambonivohitra Befandriana Sud, Distrika Morombe, Faritra Atsimo-Andrefana notanterahan’ny eo anivon’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Toliara, ny faha-19 hatramin’ny faha 21 Desambra 2022.

Midadasika tokoa ny Faritra Atsimo-Andrefana sy Androy ka tsy nahasakana ny fitohizan’ny asa fidinana ifotony na efa ankatoky ny fankalazana ny fety aza. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanaovana tombana amin’ny ankapobeny ny toeram-pitrandrahana, ny momba ny vato, ny asa vato ary ny fitafàna tamin’ireo mpitrandraka madinika teny amin’ny kariera.

Nandritra ny fanentanana no nampahafantarana azy ireo ny paikady sy ny politikam-panjakana amin’ny alalan’ny fametrahana  »Zone d’encadrement » amin’ny faritra misy mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika, ho fampanarahan-dalàna ny asan’izy ireo ary indrindra ho fiarovana ny mety ho gaboraraka rehetra. Nampahafantarana azy ireo koa ny Lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany amin’ny ankapobeny sy ny andraikitra sahanin’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny sy ny Loharanonkarena Stratejika.

Nisy ny fepetra niaraha-nanapaka ho fiaraha-miasa, ho fanampiana sy hitandroana ny fahalemana ao amin’ny Kaominina, momba  ireo mpitrandraka sy ireo mpividy ary ireo mpanangona entana amin’ny fanohizana ny asa vato efa nataony nandritra ny fotoana naharitra. Napetraka ny fifampatokisana fa hizotra ho amin’ny sehatra ara-dalàna ny rehetra.

Fampitam-baovao sy sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Toliara