Fikaroham-bahaolana ifotony momba ny kariera Andilana Avaratra

Ankoatra ny fijerena ifotony nataon’ny Minisitra tao amin’ny kariera Andilana Avaratra, fihaonana nifanesy tamin’ireo ankolafin’ny mpisehatra maro nahitana an’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro Dr RAMANDEHAMANANA Richard, Andriamatoa RAKOTOMAHANDRY Thimoté Lehiben’ny Fileovana Ambatondrazaka , Andriamatoa Tsiry NOHARY Lehiben’ny Distrikan’Amparafaravola, ireo mpitandro filaminana OMC, ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ireo Distrika rehetra tao anatin’ny Faritra Alaotra Mangoro, ireo Ben’ny tanana voafidy tao amin’ny Kaominina rehetra ao anatin’ny Distrika Amparafaravola, Mpikirakira sy mpividy vato, Tangalamena, tompon-tany sy tompon’ny lavaka Fifampidinihana hahafahana mampiditra ny vahoaka ao anatin’ny ara-dalàna sy hirindran’ny fandriam-pahalemana mba hahafahana manokatra izany kariera izany.

Harena iombonan’ny Malagasy rehetra ny harena an-kibon’ny tany ary rariny raha misitraka izany ny vahoaka Malagasy, araka ny nambaran’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Etsy andaniny, iaraha-mahalala fa ao anatin’ny tsy ara-dalàna ny asa fitrandrahana ataon’ny vahoaka ao Andilana Avaratra. Etsy ankilany, manatanteraka izany amin’ny fijerena ny ara-drariny ireo vahoaka, ka izany no tsy maintsy irosoana amin’ny fampidirana azy ireo ao anaty sehatra ara-dalàna. Tanjona ny fikatsahana ny hahazoana antoka ny tombontsoa sy tamberimbidy ary fampandrosoana ho entin’izany fitrandrahana izany ho an’ny rehetra.

Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ny delegasion’ny Ministera foibe tarihin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy loharanon-karena stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA izay tonga nijery ny tena zava-misy marina ny 11 sy 12 Jona 2021.

Fiaraha-mikaroka ny vahaolana no natao, mba hahafahana mamoaka tondrozotra iray hitantanana iny asa fitrandrahana, miainga avy amin’ireo tolo-kevitra voaray. Isan’ny voaresaka tamin’izany ny :

– fananganana bokinandraikitra ho an’ireo mpitarika vondron’olona hiasa eny amin’ny Kariera ( filaminana, fahadiovana, fahandriampahalemana, teknikam-pitrandrahana,…)

– Fametrahana toerana iray hividianana vato

– Fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidim-bato

Kasaina ny hanaovana fari-pitrandrahana filamatra ity kariera Andilana Avaratra ity mikasika ny famahana ny olan’ireo kariera vaky manerana ny Nosy. Nankasitraka ary samy naneho ny fahavononany hanohy ny fandraisana andraikitra izay aterak’izao fifanomezan-tanana eo amin’ny samy olom-panjakana izao ireo mpitondra any an-toerana.

Fanaovan-tsonia fifanaraha-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara

Notanterahana ny Zoma 16 Aprily 2021, tao amin’ny Salle des Conventions an’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy, ny lanonana fanaovan-tsonia nampitain-davitra ny fifanaraham-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara. Izany dia taorian’ny fankatoavan’ny Filankevitry ny Minisitra ny 03 Martsa 2021 ny fiaraha-miasa ara-tsiantifika eo amin’ny OMNIS sy ny Second Institute of Oceanography (SIO).

Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo no nitarika ireo solontenan’ny Fanjakana malagasy, izay nahitana teknisiana avy eo anivon’ny Ministera roa tonta sy avy ao amin’ny OMNIS. Ny Minisitra lefitra sinoa Dr WANG Hong, misahana ny Loharanon-karena Natoraly sady Mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny State Oceanic Administration kosa no nitarika ireo solontenan’ny Governemanta sinoa, ary notronin-dRamatoa GUO Xiaomei Masoivoho Sinoa miasa sy monina eto Madagasikara.

Ramatoa isany RASOLONIRINA Nantenaina, Tale Jeneraly mpisolo toerana OMNIS sy Dr FANG Yinxia, Tale Jeneraly Lefitra SIO no nanatontosa ny fanaovan-tsonia izany fifanaraham-piara-miasa izany.

Ny taona 2011 i Madagasikara no nanomboka nametraka ny fangatahana fanitarana ny rambontany ambany ranomasina teo anivon’ny Vaomieran’ny Firenena mikambana mamaritra ny Plateau Continental (CLPC). Andalam-pandinihana izany fangatahan’i Madagasikara izany ankehitriny, ary misy ny famenoana antontan-taratasy takian’ity Vaomiera iraisam-pirenena ity. Tsinjon’ny fitondrana ankehitriny ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-stratejika mety aterak’io fanitarana ny rambontany io ka nahatonga azy nanetsika indray ireo dingana mety hahatongavana amin’izany. Izany indrindra no antony nametrahana izao fiaraha-miasa eo amin’ny OMNIS sy SIO izao.

Nisafidy ny hiara-miasa amin’ny mpiara-miombonantoka manana ny lazany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara, ny SIO rahateo dia ivon-toeram-pikarohana manana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-pitaovana hahafahana manatanteraka ireo asa fikarohana an-dranomasina tsy maintsy atao. Marihana fa iarahan’ireo manam-pahaizana siantifika malagasy sy sinoa ny asa fikarohana sy fanadihadiana hotontosaina.

Ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara dia faritra miitatra an-kilaometatra maro any ambany fari-dranomasina atsimo. Velarantany izay mitahiry loharanon-karena voajanahary maro sy harena an-kibon’ny tany, solika ary gazy.

FANAMPIM-PANAZAVANA MAHAKASIKA NY FANAFOANANA NY INSTITUT DE GEMMOLOGIE DE MADAGASCAR

Araka ny tapaky ny Filankevitry ny Minisitra ny Alarobia 28 Aprily 2021 dia nankatoavina ny didim-panjakana manafoana ny Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) sy ny drafi-pandaminana izay ho enti-manatanteraka izany. Izany fanapahan-kevitra izany dia ho tohin’ny fanapahan-kevitry ny Filankevitry ny Minisitra ny faha-10 Martsa 2021, nankatoavana ny didim-panjakana manangana sy mametraka ny sata mifehy ny Bureau de Géologie et de Gemmologie de Madagascar.

Nihaona tamin’ireo mpiasa sy niresaka tamin’ireo mpiofana tao amin’ny foiben’ny Institut de Gemmologie de Madagascar, ary nitondra fanazavana momba izany ny Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanokarena Stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA ny Alakamisy 29 Aprily 2021.

Toeram-pampiofanana manana traikefa sy fahaiza-manao avo lenta ny IGM ary nokendrena hitondra tombony manokana ho an’ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no antony nananganana azy. Tsy arak’izay anefa ny zava-misy ary tsy nahavelon-tena fa niankina hatrany amin’ny fanampiana avy amin’ny Fanjakana foibe izy. Ny taona 2014 hatramin’izao dia mitotaly 2.876.056.000 Ariary ny fanampiana nalefan’ny Fanjakana ho an’ny IGM ; torak’izany ihany koa ireo nanovo fahalalana teo amin’ity toeram-pampiofanana ity, izay hany manana fahaiza-manao sy fahafahana mampiofana experts en gemmologie ahazoana mari-pahaizana iraisam-pirenena avy any Londres aty amin’ny faritra Afrika sy ny Ranomasimbe Indiana, saingy 175 monja no hany mpianatra tamin’izany hatramin’ny taona 2004 no mankaty. Izany rehetra izany dia maneho fa zary vesatra ho an’ny Fanjakana ny fisian’ny IGM.

Ny fahatsapan’ny Fitondram-panjakana fa tsy tokony ho toy izao no toerana misy ny IGM manoloana ny lentan’ny fampiofanana atolony, sy ho fanomezana aina vaovao ny lalam-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no anokafana sehatra mivelatra kokoa ho an’izany, ka hananganana ny Bureau de Géologie et de Gemmologie de Madagascar. Ankoatra ny lalam-pihariana vatosoa sy vato sarobidy sy fampiofanana izay niandraiketan’ny IGM teo aloha, ny Bureau de Géologie et de Gemmologie de Madagascar ny Bureau de Géologie et de Gemmologie de Madagascar dia hikirakira ihany koa ny antontan-kevitra momba ny données géologiques hahafahana mamantatra bebe kokoa ny harena ambanin’ny tany eto Madagasikara.

FAMBOLEN-KAZO DRMRS TOLIARA

Ny Talata 09/03/2021, tao aorian’ny fitokanana foto-drafitrasa: trano fonenan’ny Ben’ny Tanàna sy trano fandraisam-bahiny roa nomen’ny LABRADOR MADAGASCAR, dia niroso tamin’ny hetsika fambolen-kazo teo anivon’ny Commune Rurale BENONOKA, District BENENITRA ny daholobe.

Izany hetsika izany dia notarihin’Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika ary nohotronin’ireo manam-pahefana maro toy Andriamatoa Solombavambahoanak’i Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan’i BENENITRA, Ramatoa Lehiben’ny Distrikan’i BENENITRA, Andriamatoa Ben’ny Tànana Commune Rurale BENONOKA, ireo mpiara-miasa amin’ny SOCIETE LABRADOR MADAGASCAR sy ny mpiara-miombon’antoka aminy SOCIETE RED GRANITI

Zana-kazo miisa 30.000 fototra no nomanina hovolena ka ny 10.000 fototra tamin’izany dia zana-kazo LALOASY sy RAKETA hita tao an-toerana ihany, raha ny 20.000 fototra kosa dia avy any Antananarivo toy ny Acacia, Mangarahara, Tamarin, Baobab, Ramy sy zana-kazo fihinamboa maro samihafa.

Araka ny fitanana an-tsoratra nataon’ny Ministeran’ny Tontolo iainana avy ao Toliara dia nahatratra 75%-80% ny taham-pahombiazana nandritra ny hetsika fambolen-kazo ny taona 2020.

Nofaranana tamin’ny nofon-kena mitam-pihavanana sy fiaraha-misakafo ity hetsika ity.

Inauguration CEG Soavinimerina

Ny fianarana no lova tsara indrindra

Nahazo Trano Sekoly vaovao, ho an’ny zana-bahoaka eo amin’ny Fokontany Soavinimerina sy ny Fokontany valo manodidina, ny CEG Soavinimerina ao amin’ny Kaominina Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo. Ny Fianakaviana Dadahoela sy Mamabako, ray aman-drenin’ Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA no nanangana izany fotodrafitrasa izany.

Natolotr’Andriamatoa Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, nisolo tena ny Fianakaviana, an-dRamatoa Minisitry ny Fanabeazam-pirenena ny 11 Martsa 2021, ireo fanalahidy ho mariky ny fanolorana ny Trano Sekoly vaovao ho an’ny Fanjakana. Nanambara izy fa ho famaliana ny antson’ny Filoham-pirenena Andriamatoa Andry RAJOELINA, araka ny fanentanana hoe “Eo amin’ny toerana izay misy anao dia ataovy izay azon’ny tananao atao, ahafahana mampandroso ny firenena” no nandraisan’ny Fianakaviana Dadahoela sy Mamabako anjara biriky amin’izany fampandrosoana izany. Araka izany, aoka tsy hiandry ny Fitondram-panjakana foana isika fa amin’izay azontsika atao dia tanterahina izany, hoy hatrany ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA.

Naneho fisaorana ny amin’ny fiaraha-mientana amin’ny fanatratrarana ny vina sy ny Veliranon’ny Filoham-pirenena Ramatoa Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Dr SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, raha nandray fitenenana. Ny Fitondram-panjakana rahateo dia manao laharam-pahamehana ny fanabeazana, araka ny Velirano faha-4. Porofon’izany, nanolotra seza sy latabatra, Rakibolana sy boky fianarana ho an’ny mpianatra ao amin’ny Kilasy faha-9 an’ity CEG Soavinimerina Mahitsy ity ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena.

Nanamafy izany fiaraha-mientana izany ny fifanotronan’ireo tomponandraiki-panjakana isan-tsokajiny tamin’ny lanonam-pitokanana : ny Loholon’i Madagasikara Andriamatoa RAMANAMBINTANA Richard, ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Ambohidratrimo Andriamatoa RAKOTOARISOA Johnny, Ramatoa Mpanolotsaina Teknika an’ny Praiminisitra izay nisolo tena azy, ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Mahitsy sy ireo manam-pahefana eny ifotony.

FANKALAZANA NY 8 MARTSA 2021

« Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin’ny fampandrosoana lovain-jafy ». Io no teny filamatra nentina nankalazaina ny andron’ny 8 Martsa 2021.

Hetsika maro no nanamarihana sy nankalazana izany manerana ny Nosy nandritra ny andro maromaro, ary nandray anjara mavitrika tamin’izany hatrany ireo mpiara-miasa eo anivon’ny Sampandraharaham-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika toy ny tany Fianarantsoa, Alaotra Mangoro, Menabe, Antsiranana, Analamanga ary Toamasina.

Tsy diso anjara tamin’izany fankalazana izany Ramatoa vadin’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, izay nandray anjara feno sy am-pitiavana tamin’ireo hetsika notontosaina nandritra ny ivon’ny fankalazana izany Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny Vehivavy izany. Tany Antsiranana no nanatanterahana izany fankalazana ofisialy izany ary notarihan’ny Filoham-pirenena mivady sy ireo mpiara-dia aminy. Atrikasa narahana adihevitra nifototra amin’ny resaka tontolo iainana, fambolen-kazo honko (mangrove) lahy sy vavy tao Sakaramy, Lac Mahery kosa no nifarimbonan’ny rehetra ny andron’ny 8 Martsa, teo ambany fitarihan-dRamatoa vadin’ny Filoham-pirenena Mialy RAJOELINA. Nandray anjara tamin’izany ireo vehivavy Minisitra, Solombavambahoaka, tomponandraikitra eny ifotony ary ny vadin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Nisy ihany koa ny fanolorana ny Gallodrome sy ny Tranoben’ny serasera sy ny Kolontsaina nataon’ny Filoham-pirenena mivady.

Ankoatr’izay, fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, fambolen-kazo sy fambolena voninkazo ary zana-kazo fihinam-boa, atrikasa sy adihevitra, fizaham-pahasalamana maimaim-poana no isan’ny hetsika tanteraka nandritra izany Fankalazana maro miantoana izany.

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOAMASINA

Tontosa ny Asabotsy 27 Febroary teo ny fambolen-kazo 2021 izay nokarakarain’ny Fitaleavam-paritra ny MMRS sy ny BCMM Toamasina.

Nitarika izany hetsika izany tany an-toerana Andriamatoa Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA. Ankoatra ireo mpiara-dia amin’ny Minisitra dia nifanome tanana tamin’ny fianakaviamben’ny DIRMRS sy BCMM Toamasina ihany koa ireo mpandraharaha amin’ny sehatra harena an-kibon’ny tany.

Natao tao Ambohimasoa, CR Vohitranivona, District Brickaville izany ary zana-kazo miisa 1000 fototra, nahitana ny acacia sy kininina manitra izay mifanaraka amin’ny toe-tany no novolena nandritra izany.

Ankoatry ny fambolena moa dia nanara-maso ny fitomboany sy fanirian’ireo zana-kazo voavoly ny taona 2020 izay hita fa naniry tsara.

« Ho rakotr’ala Madagasikara »

“Izay mamboly hazo, tia tanindrazana. Izay mandoro ala, mandoro tanindrazana”

FITSIDIHANA TAO AMIN’NY SERANAN-TSAMBON’I TOAMASINA – 26/02/2021

Nanatanteraka fitsidihana tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-dia aminy taorian’ny fitsidihana ny toeram-pitrandrahana Nickel sy Cobalt Ambatovy tany Moramanga sy ny toeram-pamokarana aoToamasina. Fidinana ifotony niompana amin’ny fijerena ny fizotran’ireo paika sy pitsopitsony tanterahana amin’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany.

Izao fitsidihana izao no natao dia mba hahafahana mahita izay fanatsarana tokony ho entina amin’ny fanaraha-maso sy fanamarinana ny karazana, ny kalitao ary ny habetsahan’ny harena an-kibon’ny tany izay aondrana, hoy ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA.

Ankoatr’izay, nojerena nandritra izany fitsidihana izany ihany koa ny anjara andraikitra sahanin’ny tomponandraikitra rehetra ao anatin’ireo dingana lalovana mialoha izany fanondranana harena an-kibon’ny tany izany, isan’izany ny Sampandraharaham-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Fadintseranana. 

FIHAONANA TAMIN’IREO BEN’NY TANANA MISITRAKA NY TAMBERIM-BIDY ENTIN’NY ASA FITRANDRAHAN’NY ORINASA AMBATOVY

Taorian’ny fitsidihana ireo toeram-pitrandrahana Nickel sy Cobalt tao Ambatovy Moramanga ny 25 Febroary 2021 dia nisy ny fihaonan’Andriamatoa Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA tamin’ireo Ben’ny Tanàna ny Kaominina Ambohibary, Morarano Gara ary Andasibe izay kaominina misitraka be indrindra ireo tamberim-bidy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany avy amin’ny orinasa Ambatovy.

Tsy maintsy jerena araka izany ny mety ho fiantraikan’izany fitrandrahana izany amin’ny vahoaka sy ny fampandroasana ireo vondrombahoakamparitra. Araka izany, notanterahana izao fihaonana sy fifanankalozan-kevitra izao eo amin’ireo Ben’ny tananan’ny kaominina izay misitraka ireo tamberim-bidy entin’ny asa fitrandrahana ataon’ny tetikasa Ambatovy.

Nanomboka ny volana Oktobra 2012 no nandray izany izy ireo ary ankehitriny dia atao ny tombanezaka ny amin’ny asa fampandrosoana sosialy izay vita sy ny tetikasa izay kasain’izy ireo hotanterahana mba ahafahana mampifandrindra ny fampandrosoana eny ifotony sy ny fampandrosoana ataon’ny Fanjakana Foibe. Nampahafantarina an’ireo Ben’ny Tanana ihany koa ny amin’ny Vina sy ny fomba fiasan’ny Fitondram-panjakana manoloana izany tamberim-bidy sy tetikasa fampandrosoana ifotony izany.

Heverina fa rehefa mitohy ny asa fitrandrahan’ny tetikasa Ambatovy dia hizotra manaraka ny vinan’izao Fitondram-panjakana izao ny fampandrosoana an’ireo kaominina ireto.