JOURNEE DE L’IGM

Notanterahana ny Sabotsy faha 28 Novambra 2020 ny hetsika « Journée de l’IGM », varavarana misokatra mampahafantatra bebe kokoa ny Institut de Gemmologie de Madagascar izay rantsamangaikan’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika. Mampiavaka azy ny maha-toeram-panofanana ambony tokana, nahazo alalana avy amin’ny fikambanan’ny Gemmologue maneran-tany any Londres, hampianatra ho lasa gemmologue international eto Afrika sy eto amin’ny ranomasimbe Indianina . Manana laboratoara fitaratra ihany koa ny IGM, manao fitsirihana sy manamarina ireo vato mivoaka ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Mpiasa 11 ao amin’ny IGM kosa no notolorana mari-pankasitrahana ka ny 3 volafotsy ny 8 kosa alimo.

Nanambara ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA fa fanamby miandry ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Institut de Gemmologie de Madagascar na ny IGM ny ahafahana mametraka ny label Made in Madagascar. Mba ahafahana mametraka ny vidiny lafo kokoa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena nefa dia mila ahodina sy tefena ireo vatosoa sy vato sarobidy malagasy ireo.

Horonantsary: Vaovao VIVA Evènement 28/11/2020

ANJOZOROBE : ATRIKASA FAMPAHAFANTARANA SY FAKAN-KEVITRA TENY IFOTONY HO FANATSARANA NY LALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY

Tonga nanatanteraka atrikasa teny ifotony, niara-nidinika tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana ao anatin’ny Distrikan’Anjozorobe, ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-miasa aminy, ny Talata 24 Novambra 2020. Nanatrika sy nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo tomponandraikim-panjakana isan-tsokajiny tany an-toerana, notarihan’ny Lehiben’ny Distrika Anjozorobe, ireo Ben’ny Tanàna sy Filankevitra Kaominaly avy amin’ireo Kaominina 19 mandrafitra ny Distrika, ary ireo avy amin’ny Sampandraharaham-panjakana any an-toerana.

Toerana anisan’ny manankarena harena an-kibon’ny tany ny Distrikan’Anjozorobe saingy, hatreto, mbola tsy misitraka ny tombontsoa azo avy amin’izany ny rehetra. Fatiantoka ho an’ny firenena sy ireo kaominina ny tsy fisian’ny tamberim-bidy miditra ao anaty kitapom-bolan’izy ireo, noho ny fisian’ny lesoka sy ny tsy fanarahan-dalàna eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Ho fiatrehana izany olana izany indrindra no hirosoan’ny Fanjakana ankehitriny amin’ny fanatsarana ny Lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany hita fa misy tsy fahatomombanana, efa tsy mifanaraka amin’ny zava-misy, ary indrindra mba hanamorana ny fanatrarana ireo vina nosoritana mahakasika ny sehatra harena an-kibon’ny tany.

Hentitra ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA fa ny tombontsoa iraisana no imasoana ao anatin’ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany fa tsy tombontsoan’olom-bitsy; ny Fanjakana rahateo dia tsy mihemotra ho fikatsahana izany. Ny fakan-kevitra natao teny ifotony dia manamafy ny petra-kevitra ny amin’ny hanatsaràna sy hanavaozana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany, ary nahafahana mahafantatra ireo olana eny an-toerana ka hampifanaraka ny fepetra raisina manoloana izany.

Isan’ny nivoitra tamin’io dinikasa io fa manana andraikitra lehibe, ireo vondrom-bahoakam-paritra, indrindra ireo Ben’ny Tanàna, amin’ny lafiny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany. Manoloana izany, fampahafantarana ireo anjara andraikitra manandrify izay ao anatin’ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany, fakàna ny soso-kevitr’izy ireo hahafahana manatsara ny lalam-pihariana eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany no lahadinika niompanan’ny fifanakalozana.

Velom-pisaorana araka izany ny Lehiben’ny Distrika Anjozorobe, izay naneho ny fahavononany hiara-miasa, mba hanatrarana ny tanjona iraisana. Torak’izany koa ireo Ben’ny Tanàna, izay samy resy lahatra fa fototry ny fampandrosoana ny fari-piadidian’izy ireo ny harena an-kibon’ny tany, nefa talohan’izao dia tsy nahafantatra izay anjara andraikitra sy ny zon’ireo kaominina manoloana izany izy ireo.

KOMITY FANATSARANA NY CODE MINIER : MITOHY NY FIARAHA-MIDINIKA ISAM-BONDRONA

Mitohy hatrany ny dinika fifanakalozan-kevitra iarahan’ireo mpitarika isam-bondrona anatin’ny komity mpandinika sy mpandrafitra mahakasika ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany sy ny Ministera tomponandraikitra. Vondrona izay ahitana ny fiarahamonim-pirenena, ny sendikan’ny mpitrandraka, ny tranoben’ny harena an-kibon’ny tany, ny mpitrandraka teratany ary ny fitantanan-draharaham-panjakana. Omaly Alakamisy 12 Novambra 2020, dia nisy ny fihaonana izay notarihin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon- karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA tao amin’ny Amphithéatre Lacroix Ampandrianomby.

Tsotra ny tanjona kinendrin’ny Fanjakana dia fanatsarana ny lalàna hifanaraka amin’ny toe-java-misy ankehitriny, mba hampitomboana ny tombotsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy azo avy amin’ny alalan’ny harena an-kibon’ny tany, hampandrosoana ny firenena ary hisitrahan’ireo mpiantsehatra ny mahasoa azy ireo koa. Araka izany, samy mandroso izay tolo-kevitra avy aminy ny mpandray anjara isaky ny sokajiny, ary tsapa fa ankoatra ny fiadiana ho an’ny tombontsoan’ny vondrona tsirairay dia hita taratra ny fiaraha-mitsinjo ny tombontsoa iombonan’ny firenena.

Tsiahivina fa tamin’ny fiandohan’ity taona 2020 ity no nanombohan’ny fifampidinihana izay notanterahana isaky ny Alakamisy. Taorian’ny fiatoana noho ny hamehana ara-pahasalamana dia efa nitohy isan-kerinandro nanomboka ny 31 Aogositra 2020 izany.

Mbola maro ny lalana hizoran’ity fanatsaràna ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany ity miala avy eo amin’ny komity mpandinika sy mpandrafitra. Isan’izany ny fandinihana azy eo anivon’ny Filankevitry ny Governemanta sy ny Filankevitry ny Minisitra, mialohan’ny hitondràna izany eo anivon’ny Antenimiera roa tonta. Ezahana ny hahatontosana izany ara-potoana manoloana ny zava-misy ankehitriny sy ny anjara biriky ho entin’ity sehatra ity eo amin’ny fanarenana ara-toekarena aorian’ny valanaretina Coronavirus.

VISITE DE COURTOISIE DE L’AMBASSADEUR DE SUISSE AU MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

L’Ambassadeur de la Confédération Suisse à Madagascar, SEM Chasper SAROTT a rendu une visite de courtoisie au Ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA ce mardi 03 novembre 2020, à Ampandrianomby.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération entre Madagascar et la Suisse, et les échanges ont été axées dans le domaine des ressources naturelles, notamment minières.

Nous tenons à rendre honneur au secteur minier qui est un secteur très important pour l’économie de Madagascar, a souligné Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur. Vus la ferme résolution de l’Etat et les efforts déjà menés pour se constituer une réserve nationale d’or, ainsi que de promouvoir une exploitation formelle et traçable de la filière aurifère, la question de la gestion des réserves d’or a été au centre des échanges lors de cette rencontre. En effet, la Suisse fait partie des pays qui possèdent la plus grande réserve d’or, rappelle le Ministre Fidiniavo RAVOKATRA.

Outre les échanges et partage d’expérience, cette visite fut l’occasion de discuter des opportunités de collaboration entre les deux pays, en termes d’investissement dans le secteur extractif. Dans ce contexte, la question de la mise à jour du cadre légal, à travers la réforme du Code Minier a été également soulevée.

Akon’ny DRMRS SAVA : Atomboka ny fanamboarana ny BAM Vohemar

Voapetraka soa aman-tsara ny 30 oktobra 2020 tany Vohemar ny vatofototry ny birao ifotony misahana ny fitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » Vohemar, tao amin’ny Kaominina Andranomasikely I. Kaominina miisa 19 no mandrafitra ny Distrikan’ny Vohémar, ka ny 9 amin’ireo dia manana harena an-kibon’ny tany isan-karazany. Ny Distrikan’i Vohemar no ahitana izany betsaka indrindra any amin’ny Faritra SAVA, ary manaraka azy i Antalaha.

Tany an-toerana ny delegasionan’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, notarihin’ny Sekretera Jeneraly Andriamatoa RANDRIANARISON Primo sy ny Talen’ny Kabinetra RAKOTOARISON Adolphe. Nifanotrona nandritra izany ireo solontenam-panjakana any an-toerana, ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika SAVA ary ny Talen’ny BCMM Sambava. Nanatrika izany ihany koa ireo olo-manan-kaja sy Olobe an’ny tanàna.

«Anisan’ny Faritra manan-karena harena an-kibon’ny tany ny Faritra SAVA, indrindra fa Vohemar, ka ho entina hanatsarana ny fintantanan-draharaha amin’ny harena an-kibon’ny tany, sady indrindra ho fitsinjovana ireo mpisehatra anatin’izany, no hananganana izao fotodrafitrasa izao», araka ny fanazavan’Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministera tomponandraikitra. Ankoatra ireo sampandraharaha misahana ny fandraharahana, hametrahana solontena avy amin’ny BCMM, ANOR sy Unité Police des Mines ihany koa ny BAM Vohemar.

Mampiavaka an’i Vohemar ny fisian’ny seranan-tsambo lehibe any an-toerana, anatanterahana ny fanondranana rehetra avy any amin’ny faritra SAVA, ka tafiditra anatin’ny paikady hanamafisana ny fanaraha-maso ny fanondranana ny harena an-kibon’ny tany ihany koa izany.

Ho fanakaikezana hatrany ny vahoaka no antony hananganana izao fotodrafitrasa izao. Raha tsiahivina dia ny volana Septambra lasa teo no napetraky ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA ny Talem-paritra vaovao DRMRS SAVA ao Sambava. Tsy voatery hamonjy any Antsiranana intsony ny mpandraharaha ao Sambava, Andapa, Antalaha amin’ny fikarakarana taratasy. Mbola mifanalavitra amin’izany nefa ny ao Vohemar izay any amin’ny tapany avaratry ny Faritra, nefa ahitana fitrandrahana harena an-kibon’ny tany maro, ka izao hananganana ny BAM izao.

FAMPITAM-BAOVAO

Fanaovan-tsonia ny Fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ireo mpandraharaha voafantina hivarotra volamena amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Fampiroboroboana ny fanondranana ara-dalàna ny volamena sy hampitombo ny vola vahiny miverina no tanjona, ary indrindra ny hisian’ny volamena tafiditra anaty Tahirim-bolamena nasionaly.

Izao no tontosa dia ho firosoana amin’ny fanatanterahana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika sy ny Banky Foiben’i Madagasikara natao ny 23 Janoary 2020. Andraikitra roa samy hafa, saingy andraikitra mifameno tanteraka, no sahanin’ny roa tonta, ho fanatrarana ny tanjona iraisana.

Etsy andaniny, anjaran’ny Ministera ny mitarika ny lalan’ny volamena ho tonga ao amin’ny Banky Foibe, amin’ny alalan’ny fametrahana ireo fandaminana sy rafitra samihafa anatin’ny fandraharahana manara-drafitra.

Etsy ankilany, rehefa tonga eo anivon’ny Banky Foibe ireo dia miroso amin’ny fividianana ny volamena ny Fanjakana ho fananganana ny Tahirim-bolamena Nasionaly.

Andiany voalohany moa ity fifanaraham-piaraha-miasa natao teny amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ity.

Hatsangana ao Antsirabe ny Atelier Communautaire de Lapidairerie

Napetraky ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA ny 26 Oktobra 2020 tao Vatofotsy Antsirabe ny vatofototra ho fanombohana ny asa fananganana ny Tranobe iombonana hanodinana ny vatosoa ho an’ireo mpiantsehatra amin’ny vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie.

Ity fotodrafitrasa ity dia toerana iray hahafahan’ireo mpiantsehatra vatosoa, manodina sy mikirakira izany amin’ny alalan’ny fitaovana hapetraka eo anivon’izany Tranobe izany. Ankoatra ny fampiasana ireo fitaovam-panodinana vato, hisy ny fampiofanana omen’ny Ministera ireo mpiantsehatra, amin’ny alalan’ny Institut de Gemmologie de Madagascar, mba hahatonga ny asa tanan’izy ireo hanaraka ny lenta takian’ny fenitra iraisam-pirenena.

Nosafidiana manokana ny renivohitry ny Faritra Vakinankaratra hanorenana ity foto-drafitrasa ity noho izy toerana manan-karena vatosoa. Etsy andaniny ihany koa ny fisian’ireo mpiantsehatra maro eo amin’ny vatosoa, izay manam-piniavana hiroso amin’ny sehatra matihanina nefa tsy manam-pitaovana, raha ny nambaran’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.

Paikady ny hampihenana ireo vato voatrandraka haondrana mbola tsy voahodina. Manan-tombo kokoa ny vato voahodina na amin’ny endrika ivarotana azy ary indrindra amin’ny sandany. Tombony amin’ny fisian’ity Atelier Communautaire de Lapidairerie ity ny fiakaran’ny vidin’ny vato rehefa voahodina ka mahazo ny endrika takian’ny fenitra iraisam-pirenena. Sary: Vaovao VIVA Madagascar 27/10/2020

Voapetraka ihany koa ny vatofototry ny BAM Mananjary

Am-perinasa tanteraka ho fanatrarana ny vina fitantanana mahomby sy mangarahara ny harena an-kibon’ny tany ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika ankehitriny. Tontosa ny andron’ny omaly Zoma 23 oktobra ihany koa ny fametrahana ny vatofototry ny biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » BAM Mananjary. Nanatanteraka izany tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera Andriamatoa RANDRIANARISON Primo sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitra Andriamatoa RAKOTOARISON Adolphe ary ireo mpiara-miasa aminy.

Na tany Tsiroanomandidy izay notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, na tany Mananjary dia nifanotrona nandritra ireo lanonam-pametrahana ireo hatrany ireo solontenam-panjakana any an-toerana: ny Solombavambahoaka, ny Governora sy Préfet ny Faritra, ny avy amin’ny Distrika, ireo Ben’ny Tanàna amin’ny Kaominina manodidina. Ho an’ny tany Mananjary dia nanotrona izany ihany koa ireo Ampanjaka izay nanome tsodrano mialoha ny fametrahana ny vato fototra. Ny BAM dia rafitra iray miankina amin’ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika. Haharitra 60 andro ny asa fanorenana ireo fotodrafitrasa vaovao. Aorian’izay dia hisokatra sy hiasa avy hatrany ny toerana ary ankoatran’ireo sampandraharaha fototra dia hahitana ihany koa ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM.

Fametrahana vato fototra BAM Tsiroanomandidy

Taorian’ny fanombohana ny asa fanorenana ny BAM Miandrivazo, voapetraka soa aman-tsara ny Zoma faha 23 oktobra 2020 ny vatofototry ny biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » Tsiroanomandidy. Nanatontosa izany tany an-toerana ny delegasiona notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA. Ao amin’ny Kaominina Morafeno Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy no hanorenana ity fotodrafitrasa vaovao ity.

Fanjakana manakaiky vahoaka: tsy hisy distrika ho adino intsony amin’ny fampandrosoana rehetra izay hatao eto Madagasikara araka ny vinan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nampahatsiahy izany hatrany ny Minisitra tomponandraikitra Fidiniavo RAVOKATRA, nandritra ny fandraisam-pitenenany sy ny fivoriana niarahany nidinika tamin’ireo tomponandraikitra eny ifotony, nahitana ireo Ben’ny Tanànan’ny Kaominina manodidina. Samy hahazo tombontsoa amin’izao biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na BAM vaovao izao ireo distrika roa mandrafitra ny Faritra Bongolava dia Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe, ary miisa 16 ireo Kaominina manodidina samy ahitana harena an-kibon’ny tany toy ny vatosoa sy vato sarobidy ary koa volamena.

Ankoatra ny fanatsarana sy fanaraha-maso bebe kokoa ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany dia hanala fahasahiranana ireo mpandraharaha amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy ilaina ara-panjakana izao birao ifotony mampiseho ny Fanjakana manakaiky vahoaka izao. Hahafahana mizara izay tsara ho fantatra momba ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany amin’ireo izay liana amin’izany koa.

Fanjakana manakaiky vahoaka : hatsangana ny BAM Miandrivazo

Tontosa omaly Alatsinainy faha-19 Oktobra 2020 ny fametrahana ny vato fototra ho fanamarihana ny fanombohan’ny asa fanorenana ny Biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na Bureau d’Administration Minière (BAM) ho an’ny distrikan’i Miandrivazo.

“Antenaina fa hitondra fanovana amin’ny lafiny toe-karena sy amin’ny fanatsarana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany aty amin’ny Faritra Menabe, indrindra eto amin’ny Distrikan’i Miandrivazo ny fananana izao fotodrafitrasa izao”, hoy Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA, Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, izay tany an-toerana nitarika ny lanonana. Nifanotrona tamin’izany ihany koa ireo solontenam-panjakana any an-toerana nahitana ny avy ao amin’ny Governoran’ny Faritra Menabe, ny Prefen’ny Morondava, ny Distrika,ny kaominina Miandrivazo ary ny Fitaleavam-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny loharanon-karena Stratejika Menabe.

Tafiditra ao anatin’ny programanasan’ny Governemanta ho fampandrosoana ny Faritra rehetra manerana ny Nosy ny fanatanterahana izao asa izao, hoy hatrany ny fanazavany.

Ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany, dia apetraka ny BAM, izay hahitana ihany koa ny ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM, ho fitsinjovana ireo mpandraharaha mpiantsehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany izay tojo fahasahiranana, noho ny halaviran-tany amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy any amin’ny biraom-panjakana tsy maintsy aleha.

Volam-panjakana madiodio an’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika no hanatanterahana ny asa fanorenana izay haharitra roa volana.