FITSIDIHANA TAO AMIN’NY SERANAN-TSAMBON’I TOAMASINA – 26/02/2021

Nanatanteraka fitsidihana tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-dia aminy taorian’ny fitsidihana ny toeram-pitrandrahana Nickel sy Cobalt Ambatovy tany Moramanga sy ny toeram-pamokarana aoToamasina. Fidinana ifotony niompana amin’ny fijerena ny fizotran’ireo paika sy pitsopitsony tanterahana amin’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany.

Izao fitsidihana izao no natao dia mba hahafahana mahita izay fanatsarana tokony ho entina amin’ny fanaraha-maso sy fanamarinana ny karazana, ny kalitao ary ny habetsahan’ny harena an-kibon’ny tany izay aondrana, hoy ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA.

Ankoatr’izay, nojerena nandritra izany fitsidihana izany ihany koa ny anjara andraikitra sahanin’ny tomponandraikitra rehetra ao anatin’ireo dingana lalovana mialoha izany fanondranana harena an-kibon’ny tany izany, isan’izany ny Sampandraharaham-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Fadintseranana. 

FIHAONANA TAMIN’IREO BEN’NY TANANA MISITRAKA NY TAMBERIM-BIDY ENTIN’NY ASA FITRANDRAHAN’NY ORINASA AMBATOVY

Taorian’ny fitsidihana ireo toeram-pitrandrahana Nickel sy Cobalt tao Ambatovy Moramanga ny 25 Febroary 2021 dia nisy ny fihaonan’Andriamatoa Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA tamin’ireo Ben’ny Tanàna ny Kaominina Ambohibary, Morarano Gara ary Andasibe izay kaominina misitraka be indrindra ireo tamberim-bidy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany avy amin’ny orinasa Ambatovy.

Tsy maintsy jerena araka izany ny mety ho fiantraikan’izany fitrandrahana izany amin’ny vahoaka sy ny fampandroasana ireo vondrombahoakamparitra. Araka izany, notanterahana izao fihaonana sy fifanankalozan-kevitra izao eo amin’ireo Ben’ny tananan’ny kaominina izay misitraka ireo tamberim-bidy entin’ny asa fitrandrahana ataon’ny tetikasa Ambatovy.

Nanomboka ny volana Oktobra 2012 no nandray izany izy ireo ary ankehitriny dia atao ny tombanezaka ny amin’ny asa fampandrosoana sosialy izay vita sy ny tetikasa izay kasain’izy ireo hotanterahana mba ahafahana mampifandrindra ny fampandrosoana eny ifotony sy ny fampandrosoana ataon’ny Fanjakana Foibe. Nampahafantarina an’ireo Ben’ny Tanana ihany koa ny amin’ny Vina sy ny fomba fiasan’ny Fitondram-panjakana manoloana izany tamberim-bidy sy tetikasa fampandrosoana ifotony izany.

Heverina fa rehefa mitohy ny asa fitrandrahan’ny tetikasa Ambatovy dia hizotra manaraka ny vinan’izao Fitondram-panjakana izao ny fampandrosoana an’ireo kaominina ireto.

Ao anatin’ny fanarenana ny toe-karena tao aorian’ny fandalovan’ny valanaretina Coronavirus i Madagasikara ary anisan’ny manana ny anjara toerana amin’izany ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany.

Nanatanteraka fitsidihana ireo fiomananan’ny orinasa Ambatovy, izay hiverina hamokatra tsy ho ela, tany amin’ny toerana fitrandrahana sy fikarakarana ny Nickel sy Cobalt tany Moramanga sy ny ozinina Toamasina ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-miasa aminy ny Alakamisy 25 febroary sy Zoma 26 Febroary 2021.

Fitsidihana izay nahafahana nahita ireo fiomanana amin’ireo fitaovana sy lafiny ara-teknika ary ny amin’ny fametrahana ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahana. Taorian’ny fikatonan’Ambatovy nandritra ny herintaona, noho ny hamehana ara-pahasalamana, dia hiroso tsy ho ela amin’ny fiverenana mamokatra izany orinasa lehibe izany

FAMBOLEN-KAZO TSINJONY AMPANGABE

Vinan’ny Fitondram-panjakana ny hamerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso. « Mamboly hazo tia Tanindrazana, mandoro ala mandoro Tanindrazana » lohahevitra ho an’ny taom-pambolen-kazo taona 2021, izay nosokafan’ny Filoham-pirenena tany Taolagnaro ny 19 janoary 2021 lasa teo.

Ny Zoma 29 Janoary 2021 dia nanatontosa fambolen-kazo ny fianakaviamben’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika foibe sy ireo ratsamangaika ao aminy ary ireo mpiaramiombon’antoka. « Madagasikara rakotra ala no tanjona », ka zanakazo 7000 fototra nahitana Oliva sy Acacia no nifandrimbonan’ny rehetra novolena tamin’izany tao amin’ny Fokontany Tsinjony Ampangabe, Kaominina Behenjy. Toerana izay efa nanatanterahan’ny OMNIS fambolen-kazo mandritra ny taona nifandimby, ka 31,5Ha no velarantany efa voavoly hazo hatramin’izay.

Sary izay heverina matetika ny hoe manimba ny tontolo iainana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, saingy nasehon’ny fianakaviamben’ny Ministera an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika androany teny Tsinjony Ampangabe fa mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ity sehatra ity, mba ho an’ny taranaka aoriana, hoy ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Nankasitrahany ny fiaraha-mientan’ny mpiara-miasa sy ireo rehetra nifanome tanana, fa namporisihany sy nentaniny ihany koa ny mpiray Tanindrazana hanatanteraka ny adidiny ho amin’izay fambolen-kazo izay, hahatrarana ny vina ho an’ ity taona ity.

Hifanome tanana amin’ny fanaraha-maso sy fikajiana ireo hazo novolena toy ny hatrizay ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny OMNIS ary ireo vahoaka eny ifotony. Mahavelom-bolo ny fitombon’ireo hazo novolena tamin’ireo taona teo aloha vokatr’izay fanaraha-maso izay.

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma faha 22 Janoary 2021 lasa teo ny fambolenkazo teto Atsimo-Andrefana, ka natao tao amin’ny Station forestière Sakaraha. Zanakazo maro karazana miisa 250 000 no novolena tamin’ny velarantany 100Ha eo. Nozaraina isaky ny Sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izany, ka anjaran’ny sampandraharaha tsirairay ny manaramaso ny parcelle sy mikolokolo ny famboleny.

Nandray anjara feno nandritra izany ny DIRMRS Toliara, ary tapitra voavoly ny andron’io 22 Janoary io ihany ny 2ha izay anjarany. Tsy tapitra eo anefa ny asa fa tsy maintsy atao izay hahavelona ny hazo voavoly rehetra. Noho izany, tsy maintsy hiverenana afaka fotoana fohy mba hafahana manolo raha sanatria misy ny zanakazo maty.

Marihana ihany koa, fa 320 000ha no tanjona tratrarina mandritra ny fotoan’ny rotsak’orana. Maneho ny fahavononany hatrany ny DIRMRS Toliara hamita ny adidiny mba ho anjara biriky amin’ny famerenana indray ny Tanindrazantsika ho Nosy maitso.

Fampitam-baovao: DIRMRS Toliara

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA

Nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo izay natao ny Zoma 29 Janoary 2021 ny mpiara-miasa DIRMRS Fianarantsoa. Hetsika ho fanamarihana ny fanokafana ny fambolenkazo ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony, natao tao amin’ny Distrikan’Ambalavao Commune Rurale Iarintsena Fokontany Antsakaviro vohitra Ampelamatory.

Velarantany 20.000ha no norakofana tamin’izany ka nambolena zanakazo 20.000. Nentanina ihany koa ny hikojakojana ireo hazo voavoly.

Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa

FAMBOLEN-KAZO DRMRS SAVA

Nanatanteraka adidy amin’ny fambolen-kazo voalohany taona 2021 ny Faritra SAVA ny Alakamisy lasa teo izay notanterahana tao amin’ny Commune Ampondra District Vohemar. Olo-manankaja sivily sy miaramila izay notarihin’ny Governoran’ny Faritra SAVA, ny Prefet Sambava, ireo chefs Districts, ireo Maires sy ireo Tale isan-tsokajiny avy ary ny vahoaka marobe no namita adidy. Nandray anjara mavitrika tamin’izany koa ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany DRMRS SAVA. Zanakazo Acacia miisa 50.000 no novolena tamin’izany.

Fambolen-kazo DRMRS DIANA

AKOM-BAOVAO DRMRS DIANA

Nanatanteraka fambolen-kazo ihany koa, tany Ampasira-Betahitry Commune rurale Ramena tamin’ny Zoma 22 Janoary 2022 ny Distrikan’Antsiranana-II. Zanakazo Mandrirofo sy Acacia, miisa 10 000 fototra, no nambolena tamin’ny velaran-tany 10 ha.

Tonga niatrika izany ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ao amin’ny Faritra sy ny Distrikan’Antsiranana-II ary nandray anjara tamin’izany ny DRMRS DIANA.

AKOM-BAOVAO DIRMRS TOAMASINA : Fanokafana ny Taom-pambolen-kazo 2021

« Mamboly hazo Tia Tanindrazana, mandoro Ala mandoro Tanindrazana »

Na dia teo aza ny orana mikija izay nentin’ny cyclone Eloise tany Toamasina dia tanteraka soamantsara ihany koa ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2021 ny faha-19 janoary lasa teo, izay natao tao amin’ny Fokontany Antananambo, CR Fanandrana, District Toamasina II. Nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo mpiara-miasa amin’ny DIRMRS Toamasina.

Zana-kazo miisa 3000 no novolena nandritra izany hetsika izany izay notarihan’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Atsinanana ary notronin’ireo manampahefana samihafa toa ny Préfet, ny Ben’ny tanana Toamasina I, ny Lehiben’ny Sampan-draharaha sy vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana any antoerana. Isan’ny nandray anjara nandritra izany koa ny mpianatra ny EPP Antananambo.

TAGNAMARO

Notanterahana ny Asabotsy 16 Janoary 2021 ny TAGNAMARO andiany voalohany tamin’ity taona ity. Nandray anjara tamin’ny ivon’ny fanombohana izany tao amin’ny Fokontany Ambovomaiky, Distrikan’ i Taolagnaro ny Fitalevam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS Anosy.  Fanavaozana tranom-bahoaka, izay efa simba teo aloha, ho lasa trano famakiam-boky no nifandrimbonan’ireo sampan-draharaham-panjakana maro tany an-toerana, teo ambany fitarihan’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO.

Fitalevam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena Stratejika maromaro hafa ihany koa no nitondra ny anjara birikiny tamin’ity Tagnamaro andiany voalohany ity. Isan’izany ny DIRMRS Toamasina, DRMRS Alaotra Mangoro, DIRMRS Fianarantsoa, DR Toliara. Fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina, fanadiovana ny araben’ny fahaleovan-tena, fambolena hazo fihinam-boa, ampahany amin’ireo asa notontosain’ireo mpiara-miasa isam-paritra ireo. Hetsika manamarika ny fandraisana andraikitra amin’ny maha olom-pirenena tia tanindrazana fa indrindra ihany koa ho fiarovana sy fisorohana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19.