FAMBOLEN-KAZO DIRMRS TOLIARA

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Zoma faha 22 Janoary 2021 lasa teo ny fambolenkazo teto Atsimo-Andrefana, ka natao tao amin’ny Station forestière Sakaraha. Zanakazo maro karazana miisa 250 000 no novolena tamin’ny velarantany 100Ha eo. Nozaraina isaky ny Sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana izany, ka anjaran’ny sampandraharaha tsirairay ny manaramaso ny parcelle sy mikolokolo ny famboleny.

Nandray anjara feno nandritra izany ny DIRMRS Toliara, ary tapitra voavoly ny andron’io 22 Janoary io ihany ny 2ha izay anjarany. Tsy tapitra eo anefa ny asa fa tsy maintsy atao izay hahavelona ny hazo voavoly rehetra. Noho izany, tsy maintsy hiverenana afaka fotoana fohy mba hafahana manolo raha sanatria misy ny zanakazo maty.

Marihana ihany koa, fa 320 000ha no tanjona tratrarina mandritra ny fotoan’ny rotsak’orana. Maneho ny fahavononany hatrany ny DIRMRS Toliara hamita ny adidiny mba ho anjara biriky amin’ny famerenana indray ny Tanindrazantsika ho Nosy maitso.

Fampitam-baovao: DIRMRS Toliara

FAMBOLEN-KAZO DIRMRS FIANARANTSOA

Nandray anjara tamin’ny fambolen-kazo izay natao ny Zoma 29 Janoary 2021 ny mpiara-miasa DIRMRS Fianarantsoa. Hetsika ho fanamarihana ny fanokafana ny fambolenkazo ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony, natao tao amin’ny Distrikan’Ambalavao Commune Rurale Iarintsena Fokontany Antsakaviro vohitra Ampelamatory.

Velarantany 20.000ha no norakofana tamin’izany ka nambolena zanakazo 20.000. Nentanina ihany koa ny hikojakojana ireo hazo voavoly.

Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa

FAMBOLEN-KAZO DRMRS SAVA

Nanatanteraka adidy amin’ny fambolen-kazo voalohany taona 2021 ny Faritra SAVA ny Alakamisy lasa teo izay notanterahana tao amin’ny Commune Ampondra District Vohemar. Olo-manankaja sivily sy miaramila izay notarihin’ny Governoran’ny Faritra SAVA, ny Prefet Sambava, ireo chefs Districts, ireo Maires sy ireo Tale isan-tsokajiny avy ary ny vahoaka marobe no namita adidy. Nandray anjara mavitrika tamin’izany koa ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany DRMRS SAVA. Zanakazo Acacia miisa 50.000 no novolena tamin’izany.

Fambolen-kazo DRMRS DIANA

AKOM-BAOVAO DRMRS DIANA

Nanatanteraka fambolen-kazo ihany koa, tany Ampasira-Betahitry Commune rurale Ramena tamin’ny Zoma 22 Janoary 2022 ny Distrikan’Antsiranana-II. Zanakazo Mandrirofo sy Acacia, miisa 10 000 fototra, no nambolena tamin’ny velaran-tany 10 ha.

Tonga niatrika izany ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ao amin’ny Faritra sy ny Distrikan’Antsiranana-II ary nandray anjara tamin’izany ny DRMRS DIANA.

AKOM-BAOVAO DIRMRS TOAMASINA : Fanokafana ny Taom-pambolen-kazo 2021

« Mamboly hazo Tia Tanindrazana, mandoro Ala mandoro Tanindrazana »

Na dia teo aza ny orana mikija izay nentin’ny cyclone Eloise tany Toamasina dia tanteraka soamantsara ihany koa ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2021 ny faha-19 janoary lasa teo, izay natao tao amin’ny Fokontany Antananambo, CR Fanandrana, District Toamasina II. Nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo mpiara-miasa amin’ny DIRMRS Toamasina.

Zana-kazo miisa 3000 no novolena nandritra izany hetsika izany izay notarihan’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Atsinanana ary notronin’ireo manampahefana samihafa toa ny Préfet, ny Ben’ny tanana Toamasina I, ny Lehiben’ny Sampan-draharaha sy vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana any antoerana. Isan’ny nandray anjara nandritra izany koa ny mpianatra ny EPP Antananambo.

TAGNAMARO

Notanterahana ny Asabotsy 16 Janoary 2021 ny TAGNAMARO andiany voalohany tamin’ity taona ity. Nandray anjara tamin’ny ivon’ny fanombohana izany tao amin’ny Fokontany Ambovomaiky, Distrikan’ i Taolagnaro ny Fitalevam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS Anosy.  Fanavaozana tranom-bahoaka, izay efa simba teo aloha, ho lasa trano famakiam-boky no nifandrimbonan’ireo sampan-draharaham-panjakana maro tany an-toerana, teo ambany fitarihan’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO.

Fitalevam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena Stratejika maromaro hafa ihany koa no nitondra ny anjara birikiny tamin’ity Tagnamaro andiany voalohany ity. Isan’izany ny DIRMRS Toamasina, DRMRS Alaotra Mangoro, DIRMRS Fianarantsoa, DR Toliara. Fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina, fanadiovana ny araben’ny fahaleovan-tena, fambolena hazo fihinam-boa, ampahany amin’ireo asa notontosain’ireo mpiara-miasa isam-paritra ireo. Hetsika manamarika ny fandraisana andraikitra amin’ny maha olom-pirenena tia tanindrazana fa indrindra ihany koa ho fiarovana sy fisorohana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19.

VISITE DE COURTOISIE DE L’AMBASSADEUR DE SUISSE AU MINISTRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATÉGIQUES

L’Ambassadeur de la Confédération Suisse à Madagascar, SEM Chasper SAROTT a rendu une visite de courtoisie au Ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA ce mardi 03 novembre 2020, à Ampandrianomby.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération entre Madagascar et la Suisse, et les échanges ont été axées dans le domaine des ressources naturelles, notamment minières.

Nous tenons à rendre honneur au secteur minier qui est un secteur très important pour l’économie de Madagascar, a souligné Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur. Vus la ferme résolution de l’Etat et les efforts déjà menés pour se constituer une réserve nationale d’or, ainsi que de promouvoir une exploitation formelle et traçable de la filière aurifère, la question de la gestion des réserves d’or a été au centre des échanges lors de cette rencontre. En effet, la Suisse fait partie des pays qui possèdent la plus grande réserve d’or, rappelle le Ministre Fidiniavo RAVOKATRA.

Outre les échanges et partage d’expérience, cette visite fut l’occasion de discuter des opportunités de collaboration entre les deux pays, en termes d’investissement dans le secteur extractif. Dans ce contexte, la question de la mise à jour du cadre légal, à travers la réforme du Code Minier a été également soulevée.

FAMPITAM-BAOVAO

Fanaovan-tsonia ny Fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ireo mpandraharaha voafantina hivarotra volamena amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Fampiroboroboana ny fanondranana ara-dalàna ny volamena sy hampitombo ny vola vahiny miverina no tanjona, ary indrindra ny hisian’ny volamena tafiditra anaty Tahirim-bolamena nasionaly.

Izao no tontosa dia ho firosoana amin’ny fanatanterahana ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika sy ny Banky Foiben’i Madagasikara natao ny 23 Janoary 2020. Andraikitra roa samy hafa, saingy andraikitra mifameno tanteraka, no sahanin’ny roa tonta, ho fanatrarana ny tanjona iraisana.

Etsy andaniny, anjaran’ny Ministera ny mitarika ny lalan’ny volamena ho tonga ao amin’ny Banky Foibe, amin’ny alalan’ny fametrahana ireo fandaminana sy rafitra samihafa anatin’ny fandraharahana manara-drafitra.

Etsy ankilany, rehefa tonga eo anivon’ny Banky Foibe ireo dia miroso amin’ny fividianana ny volamena ny Fanjakana ho fananganana ny Tahirim-bolamena Nasionaly.

Andiany voalohany moa ity fifanaraham-piaraha-miasa natao teny amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ity.

Hatsangana ao Antsirabe ny Atelier Communautaire de Lapidairerie

Napetraky ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA ny 26 Oktobra 2020 tao Vatofotsy Antsirabe ny vatofototra ho fanombohana ny asa fananganana ny Tranobe iombonana hanodinana ny vatosoa ho an’ireo mpiantsehatra amin’ny vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie.

Ity fotodrafitrasa ity dia toerana iray hahafahan’ireo mpiantsehatra vatosoa, manodina sy mikirakira izany amin’ny alalan’ny fitaovana hapetraka eo anivon’izany Tranobe izany. Ankoatra ny fampiasana ireo fitaovam-panodinana vato, hisy ny fampiofanana omen’ny Ministera ireo mpiantsehatra, amin’ny alalan’ny Institut de Gemmologie de Madagascar, mba hahatonga ny asa tanan’izy ireo hanaraka ny lenta takian’ny fenitra iraisam-pirenena.

Nosafidiana manokana ny renivohitry ny Faritra Vakinankaratra hanorenana ity foto-drafitrasa ity noho izy toerana manan-karena vatosoa. Etsy andaniny ihany koa ny fisian’ireo mpiantsehatra maro eo amin’ny vatosoa, izay manam-piniavana hiroso amin’ny sehatra matihanina nefa tsy manam-pitaovana, raha ny nambaran’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.

Paikady ny hampihenana ireo vato voatrandraka haondrana mbola tsy voahodina. Manan-tombo kokoa ny vato voahodina na amin’ny endrika ivarotana azy ary indrindra amin’ny sandany. Tombony amin’ny fisian’ity Atelier Communautaire de Lapidairerie ity ny fiakaran’ny vidin’ny vato rehefa voahodina ka mahazo ny endrika takian’ny fenitra iraisam-pirenena. Sary: Vaovao VIVA Madagascar 27/10/2020

COMMUNIQUE

Concernant la saisie de 73,5 kilos d’or en provenance de Madagascar, à l’aéroport
O.R Tambo Afrique du Sud, le jeudi 31 décembre 2020, le Ministère des Mines
et des Ressources Stratégiques tient à apporter les éclaircissements suivants :

 • Aucune autorisation d’exportation n’a été délivrée par le Ministère, étant donné
  que toutes les opérations d’exportation de l’or ont été suspendues depuis
  le mois d’octobre 2020.
 • Des enquêtes sur ce trafic illicite d’or sont déjà ouvertes afin d’identifier
  et de sanctionner toutes les personnes liées à ce trafic illicite d’or.
 • Le Ministère, par ses responsabilités, demeurera intransigeant devant
  les infractions concernant cette affaire et manifeste sa volonté de collaborer
  avec toutes les entités, pour prendre toutes les dispositions nécessaires
  au rapatriement de ces richesses nationales.
  Antananarivo le, 05 Janvier 2021
  Le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques