17/09/2021 – Amphithéâtre Lacroix Ampandrianomby

Rencontre avec les étudiants récemment de retour de Kenya après formation au Base Titanium à Kwale Kenya
24 jeunes Tuléarois ont suivi une formation d’une durée de deux ans au Base Titanium, à Kwale, Kenya en matière d’électricité, informatique, environnement, sécurité dans le secteur minier.
De retour au pays, ils ont été reçus au Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques par des responsables au sein dudit département ministériel. Le Secrétaire Général, Primo RANDRIANARISON a souligné que ladite formation leur permet d’acquérir des connaissances mais également d’approfondir leurs compétences en matière de mines.
Lors de cette rencontre, ces jeunes récemment formés au Kenya, par le biais de Monsieur PALVON ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers les dirigeants étatiques et le Projet Base Toliara pour leur soutien ainsi que leur souhait de pouvoir valoriser leurs acquis en travaillant au sein de Base Toliara.

AKOM-BAOVAO DRMRS MELAKY

Fidinana ifotony notanterahan’ny DRMRS Melaky sy ny delegasiona avy ao Maintirano tany amin’ny toeram-pitrandrahana Agathe ny Kaominina Mahafaijijo. Niara-nisalahy tamin’izany ny lefitry ny lehiben’ny Disitrika, ny eo anivon’ny DREDD, ny Ben’ny Tanànan’i Mafaijijo sy Andabotoka ,ny mpanao gazety ary mpandraharaha.

Ny fandaminana ny asa fitrandrahana sy ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana no fototry ny asa ka isan’ny nifanarahana tamin’izany ny lamina neken’ny mpitrandraka amin’ny fanotorana ny lavaka tsy ilaina intsony, ny resaka fambolen-kazo, ny fananganana fikambanan’ny mpitrandraka madinika sy ny Mpanangom-bokatra. Teo ihany koa ny fifanarahana amin’ny fitaovana ampiasaina ialàna amin’ny tsy fahatomombanana sy ny mety ho fanambakana eo amin’ny mpivarotra sy mpividy.

Nifanarahana koa fa raha misy olana dia afaka mandefa fitairanana any amin’ny Kaominina na ny any amin’ny Fitaleavana ireo filohan’ny Fikambanana.

Naneho ny fahafaham-pony ireo mpitrandraka izay nankasitraka ny fitondram-panjakana mitsinjo sy manara-maso ny tontolo eny ifotony, araka ny nambaran’izy ireo.

Fampitam-baovao : DRMRS Melaky

Analamahavelona Sakaraha

09/09/2021 – Zava-misy marina momba ny fifandonana niseho teo anivon’ny toeram-pitrandrahana safira tany Analamahavelona Sakaraha

Taorian’ny vaovao voaray mahakasika ny fifandonanana eo amin’ny samy mpitrandraka tao amin’ny kariera iray tany Analamahavelona, Distrika Sakaraha, izay mitatitra faharatrana olona sy famoizan’aina tany anaty kariera, dia tsara ny manamarika fa nisy tokoa ireo olona naratra izay miisa telo (3), fa tsy nisy kosa ny aina nafoy araka izay voalaza.

Efa mandray andraikitra amin’ny fampandriana fahalemana ireo tomponandraiki-panjakana isan-tsokajiny any an-toerana ary efa voafehy ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao.

Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa

Nanatanteraka hetsika fizarana ny karatra mpanivana volamena sy mpandanja volamena madinika (catégorie 1) tao amin’ny Fokontany Mandazaka Commune Rurale Ambinaniroa ny Zoma 27 Aogositra 2021 sy tao amin’ny Distrika Ambalavao Faritra Matsiatra Ambony ny Zoma 03 Septambra ny avy eo anivon’ny Direction Interrégionale MMRS Fianarantsoa.

Hetsika izay niarahana tamin’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Commune Ambinaniroa notarihan’ny Ben’ny Tanàna. Tsara ny manamarika fa miditra madiodio any anaty kitapom-bolan’ny Kaominina Ambinaniroa avokoa ny saran’ireo karatra ireo,

ary mbola hotohizana izany fizarana karatry ny mpanivana sy mpandanja volamena madinika izany.

Izao hetsika izao no tontosa dia noho ny fandraisana anjara avy amin’ny tomponandraikitra rehetra ary anehoan’ny DIRMRS Fianarantsoa fankasitrahana manokana ny fiaraha-miasa avy amin’ireo mpitandro filaminana tany an-toerana.

Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa

Akom-baovao DRMRS Amoron’i Mania:

Fidinanana ifotony tany amin’ny Distrika Ambatofinandrahana ny 31 Aogositra sy 01 Septambra 2021

Ankoatra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nahafahana nifanakalo hevitra tamin’ny Lehiben’ny Distrika sy ny Ben’ny Tanàna tao amin’ny Distrika Ambatofinandrahana, dia nisy ny :

–        Fampahafantarana ny fehezan-dalana mifehy ny harena ankibon’ny tany tamin’ireo manam-pahefana any an-toerana.

–        Famantarana ireo toeram-pitrandrahana tsy manara-dalana misy ao amin’ny Kaominina sy Distrika Ambatofinandrahana.

–        Fiaraha-nandinika ireo paikady hampidirana amin’ny ara-dalana ireo mpisehatra maro amin’ny harena an-kibon’ny tany misy any antoerana.

–        Famantarana ireo olana sosialy misy any ifotony ahafahana iaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha.

Nasiana tsindrim-peo manokana nandritra ny fihaonana tamin’ireo  mpisehatra vitsivitsy amin’ny harena ankibon’ny tany ny fampirisihana azy ireo hiditra amin’ny rafitra ara-dalana mba hitondra fampandrosoana ny firenena.

Fampitam-baovao : DRMRS Amoron’i Mania

Fananganan-tsaina voalohany teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra.

Fananganan-tsaina voalohany teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian, sady Minisitra mpisolo toerana mitantana ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, niarahany tamin’ireo mpiasa eo anivon’ny Ministera foibe sy ireo rantsamangaika, teny Ampandrianomby.

Nazava ny hafatra nampitain’ny Praiminisitra fa mifantoka amin’ny tombontsoan’ny firenena no lalan-tsaina tokony hibaiko ny tomponandraikitra isan-tsokajiny sy ny mpiasa tsirairay eo amin’ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny. Nampatsiahiviny araka izany fa hampiroborobo ny toe-karem-pirenena no andrasana amin’ity Ministera ity.

Koa nanentana ny rehetra izy hanaja ny asany sy hanatanteraka izany ao anatin’ny fahamarinana sy fahitsiana tanteraka.

FAMINDRAM-PITANTANANA TEO AMIN’NY MINISITRA TEO ALOHA RAVOKATRA FIDINIAVO SY NY PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN IZAY MISOLO TOERANA VONJIMAIKA MINISITRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY LOHARANONKARENA STRATEJIKA

Araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta ny Alarobia tapaky ny Filankevitry ny Minisitra ny  Alarobia 11 Aogositra 2021, namarana ny fe-potoana iasan’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta, dia nisy ny fanendrena Minisitra vaovao hitantana ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika ny Alahady 15 Aogositra 2021.

Taorian’ny fametraham-pialana nataon’ny Minisitra voatendry, dia ny Praiminisitra NTSAY Christian no hisahana ny fitantanana ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika mandram-panendry ny Minisitra vaovao. Notanterahana androany Alatsinainy 23 Aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’Andriamatoa isany RAVOKATRA Fidiniavo, Minisitra teo aloha sy ny Praiminisitra NTSAY Christian izay mandray izany fitantanana izany manomboka androany.

Taorian’ny fifamindram-pitantanana dia nisy avy hatrany ny fihaonana teo amin’ny Praiminisitra sy ireo Tale Jeneraly sy Tale eo anivon’ny Ministera foibe sy ireo mpitantana ny rantsa-mangaika isan-tsokajiny. Fifanakalozana amin’ny fandraisana an-tanana ny Ministera sy nametrahany ny lalan-tsaina vaovao hizorana amin’ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany. Napetraka mba hifotoran’ny fampandrosoana an’ i Madagasikara ity Ministera ity, araka ny nambaran’Andriamatoa Praiminisitra, ka tsy azo ekena intsony raha ny harem-pirenena no lasa mampahantra ny tanindrazana. Mitaky fanarenana izany ary maro araka izany ireo vokatra andrasana: eo ny fanovana ny Lalàna mifehy ity sehatra ity, ny famerenana ny vola vahiny an-tanindrazana, ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Mazava ny tanjona dia ny hisitrahan’ny vahoaka sy ny firenena tombontsoa avy amin’ireo harem-pirenena misy eto amintsika. Nasiany tsindrim-peo ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-mientan’ny rehetra ho amin’ny fanovàna ny tantara: mitaky fiombonana, fahasahiana ary fahaizana mandray lesona amin’ny zava-mitranga, ho fitsinjovana ny tombontsoam-pirenena izay ambony indrindra.

29 Jona 2021 : Atrikasa nanehoana ny vokatry ny fanadihadiana fanisana ireo mpisehatra amin’ny fitrandrahana eladrano amin’ny Faritra Anosy sy Androy.

Firenena manana ny lazany maneran-tany amin’ny famokarana eladrano na mica i Madagasikara. Iaraha-mahalala anefa ny olana momba ny fampiasana ankizy ao anatin’ity sehatra ity, raha tsy hilaza isika afa-tsy ny any amin’ireo faritra Atsimon’ny Nosy izay voalaza ireo.

Tsy mitazam-potsiny ny Fanjakana Malagasy manoloana izany toe-javatra izany, ary izao hetsika notontosaina izao, dia fitohizan’izay efa natomboka hatramin’ny taona 2020, sady tafiditra ao anatin’ny drafitrasa iombonana na Plan d’actions conjointes. Efa maro araka izany ireo dingana sy hetsika niraisan’ny eo anivon’ny Governemanta, tetsy andaniny. Ary tetsy ankilany ihany koa, dia teo ireo mpiara-miombon’antoka izay mitovy fijery sy miara-manatratra izany tanjona izany.

Tongotra mby an-dakana izao hetsika iombonana izao ka tsy miverin-dalana intsony, nanomboka ny anjarany izao ny OIT ka nahatontosana izao fanisana ny mpisehatra izao. Isaorana lehibe azy ireo ny amin’izany, ary inoana fa mbola maro ireo hanaraka izany ohatra izany, ka samy hitondra ny anjara biriky amin’ity ady iombonana ity. Ho an’ny Ministera misahana ny Harena an-kibon’ny tany manokana dia vonona hatrany izahay hanohy ny asa efa natomboka, na amin’ny lafiny fandrindrana aty anivon’ny Ministera foibe izany, fa indrindra ny firotsahana an-tsehatra any an-toerana.

Tanjon’ny Ministera sy ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa tamin’izao fanisana izao ny hamantarana mazava ny isan’ireo mpisehatra ara-dalàna na tsia eo amin’ny fitrandrahana eladrano, ny manodidina ny fampiasana ankizy sy ny anjara asa sahanin’izy ireo ao anatiny, ny fomba hampidirana ireo mpiantsehatra anatin’ny ara-dalàna, ny toerana ahitana ireo mpiantsehatra amin’ny fitrandrahana eladrano eto Madagasikara, ny hahafahana mamaritra ny lalan’ny vokatra sy ny lalam-barotra, ny fiantraikan’ny fitrandrahana eo amin’ilay faritra voakasika sy ny tombontsoa ara-toe-karena entin’izany, ny resaka hetra sns.

Ny orinasa ANDRIANASOLO Christophe moa no niandraikitra ny fanadihadiana sy ny fanangonana ny antontan-kevitra manodidina ireo rehetra ireo.

Fanazavana nentin-dRamatoa RANDRIAMIHARISOA Lalaina Hajanirina, Tale Jeneralin’ny Harena an-kibon’ny tany

Fikaroham-bahaolana ifotony momba ny kariera Andilana Avaratra

Ankoatra ny fijerena ifotony nataon’ny Minisitra tao amin’ny kariera Andilana Avaratra, fihaonana nifanesy tamin’ireo ankolafin’ny mpisehatra maro nahitana an’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro Dr RAMANDEHAMANANA Richard, Andriamatoa RAKOTOMAHANDRY Thimoté Lehiben’ny Fileovana Ambatondrazaka , Andriamatoa Tsiry NOHARY Lehiben’ny Distrikan’Amparafaravola, ireo mpitandro filaminana OMC, ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ireo Distrika rehetra tao anatin’ny Faritra Alaotra Mangoro, ireo Ben’ny tanana voafidy tao amin’ny Kaominina rehetra ao anatin’ny Distrika Amparafaravola, Mpikirakira sy mpividy vato, Tangalamena, tompon-tany sy tompon’ny lavaka Fifampidinihana hahafahana mampiditra ny vahoaka ao anatin’ny ara-dalàna sy hirindran’ny fandriam-pahalemana mba hahafahana manokatra izany kariera izany.

Harena iombonan’ny Malagasy rehetra ny harena an-kibon’ny tany ary rariny raha misitraka izany ny vahoaka Malagasy, araka ny nambaran’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Etsy andaniny, iaraha-mahalala fa ao anatin’ny tsy ara-dalàna ny asa fitrandrahana ataon’ny vahoaka ao Andilana Avaratra. Etsy ankilany, manatanteraka izany amin’ny fijerena ny ara-drariny ireo vahoaka, ka izany no tsy maintsy irosoana amin’ny fampidirana azy ireo ao anaty sehatra ara-dalàna. Tanjona ny fikatsahana ny hahazoana antoka ny tombontsoa sy tamberimbidy ary fampandrosoana ho entin’izany fitrandrahana izany ho an’ny rehetra.

Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ny delegasion’ny Ministera foibe tarihin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy loharanon-karena stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA izay tonga nijery ny tena zava-misy marina ny 11 sy 12 Jona 2021.

Fiaraha-mikaroka ny vahaolana no natao, mba hahafahana mamoaka tondrozotra iray hitantanana iny asa fitrandrahana, miainga avy amin’ireo tolo-kevitra voaray. Isan’ny voaresaka tamin’izany ny :

– fananganana bokinandraikitra ho an’ireo mpitarika vondron’olona hiasa eny amin’ny Kariera ( filaminana, fahadiovana, fahandriampahalemana, teknikam-pitrandrahana,…)

– Fametrahana toerana iray hividianana vato

– Fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidim-bato

Kasaina ny hanaovana fari-pitrandrahana filamatra ity kariera Andilana Avaratra ity mikasika ny famahana ny olan’ireo kariera vaky manerana ny Nosy. Nankasitraka ary samy naneho ny fahavononany hanohy ny fandraisana andraikitra izay aterak’izao fifanomezan-tanana eo amin’ny samy olom-panjakana izao ireo mpitondra any an-toerana.

Fanaovan-tsonia fifanaraha-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara

Notanterahana ny Zoma 16 Aprily 2021, tao amin’ny Salle des Conventions an’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy, ny lanonana fanaovan-tsonia nampitain-davitra ny fifanaraham-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara. Izany dia taorian’ny fankatoavan’ny Filankevitry ny Minisitra ny 03 Martsa 2021 ny fiaraha-miasa ara-tsiantifika eo amin’ny OMNIS sy ny Second Institute of Oceanography (SIO).

Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo no nitarika ireo solontenan’ny Fanjakana malagasy, izay nahitana teknisiana avy eo anivon’ny Ministera roa tonta sy avy ao amin’ny OMNIS. Ny Minisitra lefitra sinoa Dr WANG Hong, misahana ny Loharanon-karena Natoraly sady Mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny State Oceanic Administration kosa no nitarika ireo solontenan’ny Governemanta sinoa, ary notronin-dRamatoa GUO Xiaomei Masoivoho Sinoa miasa sy monina eto Madagasikara.

Ramatoa isany RASOLONIRINA Nantenaina, Tale Jeneraly mpisolo toerana OMNIS sy Dr FANG Yinxia, Tale Jeneraly Lefitra SIO no nanatontosa ny fanaovan-tsonia izany fifanaraham-piara-miasa izany.

Ny taona 2011 i Madagasikara no nanomboka nametraka ny fangatahana fanitarana ny rambontany ambany ranomasina teo anivon’ny Vaomieran’ny Firenena mikambana mamaritra ny Plateau Continental (CLPC). Andalam-pandinihana izany fangatahan’i Madagasikara izany ankehitriny, ary misy ny famenoana antontan-taratasy takian’ity Vaomiera iraisam-pirenena ity. Tsinjon’ny fitondrana ankehitriny ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-stratejika mety aterak’io fanitarana ny rambontany io ka nahatonga azy nanetsika indray ireo dingana mety hahatongavana amin’izany. Izany indrindra no antony nametrahana izao fiaraha-miasa eo amin’ny OMNIS sy SIO izao.

Nisafidy ny hiara-miasa amin’ny mpiara-miombonantoka manana ny lazany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara, ny SIO rahateo dia ivon-toeram-pikarohana manana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-pitaovana hahafahana manatanteraka ireo asa fikarohana an-dranomasina tsy maintsy atao. Marihana fa iarahan’ireo manam-pahaizana siantifika malagasy sy sinoa ny asa fikarohana sy fanadihadiana hotontosaina.

Ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara dia faritra miitatra an-kilaometatra maro any ambany fari-dranomasina atsimo. Velarantany izay mitahiry loharanon-karena voajanahary maro sy harena an-kibon’ny tany, solika ary gazy.