AKOM-BAOVAO DRMRS MELAKY

Fidinana ifotony notanterahan’ny DRMRS Melaky sy ny delegasiona avy ao Maintirano tany amin’ny toeram-pitrandrahana Agathe ny Kaominina Mahafaijijo. Niara-nisalahy tamin’izany ny lefitry ny lehiben’ny Disitrika, ny eo anivon’ny DREDD, ny Ben’ny Tanànan’i Mafaijijo sy Andabotoka ,ny mpanao gazety ary mpandraharaha.

Ny fandaminana ny asa fitrandrahana sy ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana no fototry ny asa ka isan’ny nifanarahana tamin’izany ny lamina neken’ny mpitrandraka amin’ny fanotorana ny lavaka tsy ilaina intsony, ny resaka fambolen-kazo, ny fananganana fikambanan’ny mpitrandraka madinika sy ny Mpanangom-bokatra. Teo ihany koa ny fifanarahana amin’ny fitaovana ampiasaina ialàna amin’ny tsy fahatomombanana sy ny mety ho fanambakana eo amin’ny mpivarotra sy mpividy.

Nifanarahana koa fa raha misy olana dia afaka mandefa fitairanana any amin’ny Kaominina na ny any amin’ny Fitaleavana ireo filohan’ny Fikambanana.

Naneho ny fahafaham-pony ireo mpitrandraka izay nankasitraka ny fitondram-panjakana mitsinjo sy manara-maso ny tontolo eny ifotony, araka ny nambaran’izy ireo.

Fampitam-baovao : DRMRS Melaky

Akom-baovao DRMRS Amoron’i Mania:

Fidinanana ifotony tany amin’ny Distrika Ambatofinandrahana ny 31 Aogositra sy 01 Septambra 2021

Ankoatra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nahafahana nifanakalo hevitra tamin’ny Lehiben’ny Distrika sy ny Ben’ny Tanàna tao amin’ny Distrika Ambatofinandrahana, dia nisy ny :

–        Fampahafantarana ny fehezan-dalana mifehy ny harena ankibon’ny tany tamin’ireo manam-pahefana any an-toerana.

–        Famantarana ireo toeram-pitrandrahana tsy manara-dalana misy ao amin’ny Kaominina sy Distrika Ambatofinandrahana.

–        Fiaraha-nandinika ireo paikady hampidirana amin’ny ara-dalana ireo mpisehatra maro amin’ny harena an-kibon’ny tany misy any antoerana.

–        Famantarana ireo olana sosialy misy any ifotony ahafahana iaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha.

Nasiana tsindrim-peo manokana nandritra ny fihaonana tamin’ireo  mpisehatra vitsivitsy amin’ny harena ankibon’ny tany ny fampirisihana azy ireo hiditra amin’ny rafitra ara-dalana mba hitondra fampandrosoana ny firenena.

Fampitam-baovao : DRMRS Amoron’i Mania

Fananganan-tsaina voalohany teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra.

Fananganan-tsaina voalohany teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian, sady Minisitra mpisolo toerana mitantana ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, niarahany tamin’ireo mpiasa eo anivon’ny Ministera foibe sy ireo rantsamangaika, teny Ampandrianomby.

Nazava ny hafatra nampitain’ny Praiminisitra fa mifantoka amin’ny tombontsoan’ny firenena no lalan-tsaina tokony hibaiko ny tomponandraikitra isan-tsokajiny sy ny mpiasa tsirairay eo amin’ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny. Nampatsiahiviny araka izany fa hampiroborobo ny toe-karem-pirenena no andrasana amin’ity Ministera ity.

Koa nanentana ny rehetra izy hanaja ny asany sy hanatanteraka izany ao anatin’ny fahamarinana sy fahitsiana tanteraka.

FAMINDRAM-PITANTANANA TEO AMIN’NY MINISITRA TEO ALOHA RAVOKATRA FIDINIAVO SY NY PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN IZAY MISOLO TOERANA VONJIMAIKA MINISITRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY LOHARANONKARENA STRATEJIKA

Araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta ny Alarobia tapaky ny Filankevitry ny Minisitra ny  Alarobia 11 Aogositra 2021, namarana ny fe-potoana iasan’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta, dia nisy ny fanendrena Minisitra vaovao hitantana ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika ny Alahady 15 Aogositra 2021.

Taorian’ny fametraham-pialana nataon’ny Minisitra voatendry, dia ny Praiminisitra NTSAY Christian no hisahana ny fitantanana ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika mandram-panendry ny Minisitra vaovao. Notanterahana androany Alatsinainy 23 Aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’Andriamatoa isany RAVOKATRA Fidiniavo, Minisitra teo aloha sy ny Praiminisitra NTSAY Christian izay mandray izany fitantanana izany manomboka androany.

Taorian’ny fifamindram-pitantanana dia nisy avy hatrany ny fihaonana teo amin’ny Praiminisitra sy ireo Tale Jeneraly sy Tale eo anivon’ny Ministera foibe sy ireo mpitantana ny rantsa-mangaika isan-tsokajiny. Fifanakalozana amin’ny fandraisana an-tanana ny Ministera sy nametrahany ny lalan-tsaina vaovao hizorana amin’ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany. Napetraka mba hifotoran’ny fampandrosoana an’ i Madagasikara ity Ministera ity, araka ny nambaran’Andriamatoa Praiminisitra, ka tsy azo ekena intsony raha ny harem-pirenena no lasa mampahantra ny tanindrazana. Mitaky fanarenana izany ary maro araka izany ireo vokatra andrasana: eo ny fanovana ny Lalàna mifehy ity sehatra ity, ny famerenana ny vola vahiny an-tanindrazana, ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Mazava ny tanjona dia ny hisitrahan’ny vahoaka sy ny firenena tombontsoa avy amin’ireo harem-pirenena misy eto amintsika. Nasiany tsindrim-peo ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-mientan’ny rehetra ho amin’ny fanovàna ny tantara: mitaky fiombonana, fahasahiana ary fahaizana mandray lesona amin’ny zava-mitranga, ho fitsinjovana ny tombontsoam-pirenena izay ambony indrindra.

Fampiroboroboana sy fampahafantarana ny vatosoa sy vato sarobidy: mila apetraka ny Label Madagascar

Ny fametrahana ny Label Madagascar amin’ny vatosoa sy vatosarobidy, ho famantarana sy fampahafantarana ny fiavian’izy ireo avy aty Madagasikara no isan’ny lalana hampiroborobo ity seha-pihariana ity ka hanampy tosika lehibe ho an’ny toekarem-pirenena. Nanamafy izany ny Dr Patrick Voillot, manam-pahaizana manokana expert gemmologue fanta-daza maneran-tany, tsy zoviana amin’ny tontolon’ny vatosoa sy vato sarobidy. Firenena maro no efa noteteziny nandritra ny 20 taona mahery ary nampahafantarany an’izao tontolo izao ireo karazam-bato mampiavaka azy ireo avy amin’ny alalan’ny horonantsary sy boky. Amin’ny fomba maro no hanatanterahany izany fampahafantarana izany raha tsy hilaza afa-tsy ny tambazotran-tserasera YouTube misy azy, izay arahin’ny olona 98.200, ary ny fijerena ireo horonantsary navoakany dia efa mananika ny 23.000.000.

« Mivezivezy manerana izao tontolo izao ireo vaton’i Madagasikara saingy tsy ampitondraina ny tena fiavian’izy ireo marina, fotoana izao hanovàna ny tantara dia ny mba hananan’ireo vato ireo ny lazany sy ny toerana mendrika azy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy ny nambaran’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA.

Ho fanamafisana ny ezaka amin’ny fampiroboroboana ny seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy eto Madagasikara no nanasàna ny manam-pahaizana manokana Dr Patrick Voillot, niaraka tamin’i Maxime Voillot izay Expert gemmologue ihany koa. Nisy araka izany ny fanodinana horonantsary notanterahan’izy ireo ho fampahafantarana ny Emeraude tany Mananjary, ny Béryl tany Andilana Avaratra sy ny Saphir tany Ilakaka.

Ny Zoma 23 jolay 2021 dia nisy ny Conférence nitondra ny lohahevitra hoe « Voyage au cœur des pierres précieuses de Madagascar » nataon’ireto teratany vahiny ireto tao amin’ny Mining Business Center Ivato. Nahitana ny fandraisan’anjara avy amin’ireo mpampianatra sy mpianatra haibolantany na Sciences de la Terre avy amin’ny Oniversite sy sekoly ambaratonga ambony, nahitana ihany koa ireo manaraka ny fiofanana Gemmologie. Nanotrona izany ihany koa ireo solontena avy amin’ny Fiadidiana ny Primatiora, ny Fiarahamonimpirenena, ny Sendikalista.

TAHIRIM-BOLAMENA NASIONALY: Volamena 1Taonina sy 3 kilao no voangona ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara tao anatin’ny efa-bolana

Tafapetraka ny taona 2020 ny Tahirim-bolamena Nasionaly izay isan’ny fanamby lehibe napetraky ny Filoham-pirenena. Mitotaly 1Taonina sy 3 kilao ny lanjan’ny Tahirim-bolamena ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara amin’izao fotoana izao.

Isan’ny nambaran’Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy Loharanon-karena Stratejika ireo, nandritra ny fihaonana ampitain-davitra nitondrany ny Tatitry ny asa vitan’ny Ministera sahaniny tamin’ny taona 2020 teo anivon’ny Antenimierampirenena, ny Alakamisy 17 Jona 2021.

Dingana lehibe amin’ny tantaran’i Madagasikara ny nametrahana ny Tahirimbolamena Nasionaly, ary amin’izao vanim-potoana izao no tanteraka izany satria afaka nividy volamena ny Banky Foiben’i Madagasikara nanomboka ny 15 Desambra 2020. Samy manana ny andraikitra miavaka saingy mifameno ao anatin’izany ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika. Ny Ministera dia mitarika sy mametraka ny lalan’ny volamena hahatongavan’izany ho any amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Ity farany kosa no miandraikitra ny fividianana ireo volamena araka izany rindran-damina izany.

Raha 177 Kg no volamena voangona hatramin’ny 31 Desambra 2020, ny 08 Aprily 2021, izany hoe efa-bolana taty aoriana dia feno ny 1 Taonina sy 3Kg. Mampiseho ny fahombiazan’ny fomba fiasa napetraka izany; ireo mpandraharaha mivarotra ny volamena rahateo dia resy lahatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Fanjakana. Marihana fa arakaraky ny vidin’ny volamena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no ividianan’ny Banky Foiben’i Madagasikara ny volamena.

Mbola hitohy ny fividianana volamena amin’ireo mpandraharaha voafantina sy mahafeno ny fepetra napetraky ny Banky Foiben’i Madagasikara.

Fikaroham-bahaolana ifotony momba ny kariera Andilana Avaratra

Ankoatra ny fijerena ifotony nataon’ny Minisitra tao amin’ny kariera Andilana Avaratra, fihaonana nifanesy tamin’ireo ankolafin’ny mpisehatra maro nahitana an’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro Dr RAMANDEHAMANANA Richard, Andriamatoa RAKOTOMAHANDRY Thimoté Lehiben’ny Fileovana Ambatondrazaka , Andriamatoa Tsiry NOHARY Lehiben’ny Distrikan’Amparafaravola, ireo mpitandro filaminana OMC, ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ireo Distrika rehetra tao anatin’ny Faritra Alaotra Mangoro, ireo Ben’ny tanana voafidy tao amin’ny Kaominina rehetra ao anatin’ny Distrika Amparafaravola, Mpikirakira sy mpividy vato, Tangalamena, tompon-tany sy tompon’ny lavaka Fifampidinihana hahafahana mampiditra ny vahoaka ao anatin’ny ara-dalàna sy hirindran’ny fandriam-pahalemana mba hahafahana manokatra izany kariera izany.

Harena iombonan’ny Malagasy rehetra ny harena an-kibon’ny tany ary rariny raha misitraka izany ny vahoaka Malagasy, araka ny nambaran’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Etsy andaniny, iaraha-mahalala fa ao anatin’ny tsy ara-dalàna ny asa fitrandrahana ataon’ny vahoaka ao Andilana Avaratra. Etsy ankilany, manatanteraka izany amin’ny fijerena ny ara-drariny ireo vahoaka, ka izany no tsy maintsy irosoana amin’ny fampidirana azy ireo ao anaty sehatra ara-dalàna. Tanjona ny fikatsahana ny hahazoana antoka ny tombontsoa sy tamberimbidy ary fampandrosoana ho entin’izany fitrandrahana izany ho an’ny rehetra.

Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ny delegasion’ny Ministera foibe tarihin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy loharanon-karena stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA izay tonga nijery ny tena zava-misy marina ny 11 sy 12 Jona 2021.

Fiaraha-mikaroka ny vahaolana no natao, mba hahafahana mamoaka tondrozotra iray hitantanana iny asa fitrandrahana, miainga avy amin’ireo tolo-kevitra voaray. Isan’ny voaresaka tamin’izany ny :

– fananganana bokinandraikitra ho an’ireo mpitarika vondron’olona hiasa eny amin’ny Kariera ( filaminana, fahadiovana, fahandriampahalemana, teknikam-pitrandrahana,…)

– Fametrahana toerana iray hividianana vato

– Fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidim-bato

Kasaina ny hanaovana fari-pitrandrahana filamatra ity kariera Andilana Avaratra ity mikasika ny famahana ny olan’ireo kariera vaky manerana ny Nosy. Nankasitraka ary samy naneho ny fahavononany hanohy ny fandraisana andraikitra izay aterak’izao fifanomezan-tanana eo amin’ny samy olom-panjakana izao ireo mpitondra any an-toerana.

Fanaovan-tsonia fifanaraha-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara

Notanterahana ny Zoma 16 Aprily 2021, tao amin’ny Salle des Conventions an’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy, ny lanonana fanaovan-tsonia nampitain-davitra ny fifanaraham-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara. Izany dia taorian’ny fankatoavan’ny Filankevitry ny Minisitra ny 03 Martsa 2021 ny fiaraha-miasa ara-tsiantifika eo amin’ny OMNIS sy ny Second Institute of Oceanography (SIO).

Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo no nitarika ireo solontenan’ny Fanjakana malagasy, izay nahitana teknisiana avy eo anivon’ny Ministera roa tonta sy avy ao amin’ny OMNIS. Ny Minisitra lefitra sinoa Dr WANG Hong, misahana ny Loharanon-karena Natoraly sady Mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny State Oceanic Administration kosa no nitarika ireo solontenan’ny Governemanta sinoa, ary notronin-dRamatoa GUO Xiaomei Masoivoho Sinoa miasa sy monina eto Madagasikara.

Ramatoa isany RASOLONIRINA Nantenaina, Tale Jeneraly mpisolo toerana OMNIS sy Dr FANG Yinxia, Tale Jeneraly Lefitra SIO no nanatontosa ny fanaovan-tsonia izany fifanaraham-piara-miasa izany.

Ny taona 2011 i Madagasikara no nanomboka nametraka ny fangatahana fanitarana ny rambontany ambany ranomasina teo anivon’ny Vaomieran’ny Firenena mikambana mamaritra ny Plateau Continental (CLPC). Andalam-pandinihana izany fangatahan’i Madagasikara izany ankehitriny, ary misy ny famenoana antontan-taratasy takian’ity Vaomiera iraisam-pirenena ity. Tsinjon’ny fitondrana ankehitriny ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-stratejika mety aterak’io fanitarana ny rambontany io ka nahatonga azy nanetsika indray ireo dingana mety hahatongavana amin’izany. Izany indrindra no antony nametrahana izao fiaraha-miasa eo amin’ny OMNIS sy SIO izao.

Nisafidy ny hiara-miasa amin’ny mpiara-miombonantoka manana ny lazany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara, ny SIO rahateo dia ivon-toeram-pikarohana manana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-pitaovana hahafahana manatanteraka ireo asa fikarohana an-dranomasina tsy maintsy atao. Marihana fa iarahan’ireo manam-pahaizana siantifika malagasy sy sinoa ny asa fikarohana sy fanadihadiana hotontosaina.

Ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara dia faritra miitatra an-kilaometatra maro any ambany fari-dranomasina atsimo. Velarantany izay mitahiry loharanon-karena voajanahary maro sy harena an-kibon’ny tany, solika ary gazy.