Voapetraka ihany koa ny vatofototry ny BAM Mananjary

Am-perinasa tanteraka ho fanatrarana ny vina fitantanana mahomby sy mangarahara ny harena an-kibon’ny tany ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika ankehitriny. Tontosa ny andron’ny omaly Zoma 23 oktobra ihany koa ny fametrahana ny vatofototry ny biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » BAM Mananjary. Nanatanteraka izany tany an-toerana ny delegasiona notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera Andriamatoa RANDRIANARISON Primo sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitra Andriamatoa RAKOTOARISON Adolphe ary ireo mpiara-miasa aminy.

Na tany Tsiroanomandidy izay notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, na tany Mananjary dia nifanotrona nandritra ireo lanonam-pametrahana ireo hatrany ireo solontenam-panjakana any an-toerana: ny Solombavambahoaka, ny Governora sy Préfet ny Faritra, ny avy amin’ny Distrika, ireo Ben’ny Tanàna amin’ny Kaominina manodidina. Ho an’ny tany Mananjary dia nanotrona izany ihany koa ireo Ampanjaka izay nanome tsodrano mialoha ny fametrahana ny vato fototra. Ny BAM dia rafitra iray miankina amin’ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika. Haharitra 60 andro ny asa fanorenana ireo fotodrafitrasa vaovao. Aorian’izay dia hisokatra sy hiasa avy hatrany ny toerana ary ankoatran’ireo sampandraharaha fototra dia hahitana ihany koa ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM.

Fametrahana vato fototra BAM Tsiroanomandidy

Taorian’ny fanombohana ny asa fanorenana ny BAM Miandrivazo, voapetraka soa aman-tsara ny Zoma faha 23 oktobra 2020 ny vatofototry ny biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na « Bureau d’Administration Minière » Tsiroanomandidy. Nanatontosa izany tany an-toerana ny delegasiona notarihan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA. Ao amin’ny Kaominina Morafeno Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy no hanorenana ity fotodrafitrasa vaovao ity.

Fanjakana manakaiky vahoaka: tsy hisy distrika ho adino intsony amin’ny fampandrosoana rehetra izay hatao eto Madagasikara araka ny vinan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, nampahatsiahy izany hatrany ny Minisitra tomponandraikitra Fidiniavo RAVOKATRA, nandritra ny fandraisam-pitenenany sy ny fivoriana niarahany nidinika tamin’ireo tomponandraikitra eny ifotony, nahitana ireo Ben’ny Tanànan’ny Kaominina manodidina. Samy hahazo tombontsoa amin’izao biraom-pitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na BAM vaovao izao ireo distrika roa mandrafitra ny Faritra Bongolava dia Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe, ary miisa 16 ireo Kaominina manodidina samy ahitana harena an-kibon’ny tany toy ny vatosoa sy vato sarobidy ary koa volamena.

Ankoatra ny fanatsarana sy fanaraha-maso bebe kokoa ny fitantanana ny harena an-kibon’ny tany dia hanala fahasahiranana ireo mpandraharaha amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy ilaina ara-panjakana izao birao ifotony mampiseho ny Fanjakana manakaiky vahoaka izao. Hahafahana mizara izay tsara ho fantatra momba ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany amin’ireo izay liana amin’izany koa.

Fanjakana manakaiky vahoaka : hatsangana ny BAM Miandrivazo

Tontosa omaly Alatsinainy faha-19 Oktobra 2020 ny fametrahana ny vato fototra ho fanamarihana ny fanombohan’ny asa fanorenana ny Biraompitantanan-draharan’ny Harena an-kibon’ny Tany na Bureau d’Administration Minière (BAM) ho an’ny distrikan’i Miandrivazo.

“Antenaina fa hitondra fanovana amin’ny lafiny toe-karena sy amin’ny fanatsarana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany aty amin’ny Faritra Menabe, indrindra eto amin’ny Distrikan’i Miandrivazo ny fananana izao fotodrafitrasa izao”, hoy Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA, Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika, izay tany an-toerana nitarika ny lanonana. Nifanotrona tamin’izany ihany koa ireo solontenam-panjakana any an-toerana nahitana ny avy ao amin’ny Governoran’ny Faritra Menabe, ny Prefen’ny Morondava, ny Distrika,ny kaominina Miandrivazo ary ny Fitaleavam-paritry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny loharanon-karena Stratejika Menabe.

Tafiditra ao anatin’ny programanasan’ny Governemanta ho fampandrosoana ny Faritra rehetra manerana ny Nosy ny fanatanterahana izao asa izao, hoy hatrany ny fanazavany.

Ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany, dia apetraka ny BAM, izay hahitana ihany koa ny ratsamangaikan’ny ANOR sy BCMM, ho fitsinjovana ireo mpandraharaha mpiantsehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany izay tojo fahasahiranana, noho ny halaviran-tany amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy any amin’ny biraom-panjakana tsy maintsy aleha.

Volam-panjakana madiodio an’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika no hanatanterahana ny asa fanorenana izay haharitra roa volana.

Nitondra fanampim-panazavana ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany mahakasika ireo hevitra tapaka teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra Alarobia 07 Oktobra 2020

Nitondra fanampim-panazavana manoloana ny mpanao gazety Andriamatoa Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, androany 08 Oktobra teny amin’ny toeram-piasany teny Ampandrianomby, mahakasika ireo hevitra tapaka teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra omaly Alarobia 07 oktobra 2020.

Momba ny famerenana ilay volamena 25,5 kg naondrana tsy ara-dalàna tatsy amin’ny Nosy Maorisy.

Efa mandeha ny fifampiresahana eo amin’ny firenena sy fadintseranana maorisianina, hoy ny Minisitra, ka ny tanjona dia ny hamerenana eto an-tanindrazana ireo volamena ireo ary ho ampidirina avy hatrany amin’ny tahirim-bolamena nasionaly. Notsipihany fa tsy nisy taratasy mazava ny nivoahan’ireo volamena ireo avy eto Madagasikara. Mitohy ny fanenjehana ireo nitondra sy nanondrana izany eo anivon’ny Fitsarana. Fifampiresahana ara-diplomatika sy amin’ny lafiny Fitsarana no heverina hanohizana ny fifampiresahana.

Nitondrany fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fananganana ny tahirim-bolamena nasionaly, araka ny fifanaraham-piaraha-miasa nosoniavin’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) sy ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika. Ao anatin’ny « appel à manifestation d’intérêt » ny Banky Foibe ankehitriny hamantarana sy hifantenana ireo tobim-pivarotam-bolamena sy ireo mpitrandraka volamena manana fahazoan-dalana ara-dalàna, izay vonona ny hivarotra volamena amin’ny Fanjakana. Ny Fanjakana moa no hividy izany amin’ny alalan’ny Banky Foiben’i Madagasikara, ary tsy ho ela dia hanomboka hividy volamena amin’ireo mahafeno fepetra ny Banky Foibe raha ny tetikandro.

Ny Minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika dia mikatsaka lalandava ny fanatrarana ireo tanjona napetraka ao anatin’ny politikam-panjakana ankapobeny momba ny sehatra misy azy

Araka izany, dia notokanan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA tamin’ity zoma 03 Jolay 2020 ity, tao amin’ny Campus Ambohitsaina ny trano vaovao ahitana toeram-pikarohana Laboratoire de Gemmologie et de Lapidairerie. Niara-nanatanteraka izany fanokanana izany ny Filohan’ny Filankevi-pitantanana sy ny Filohan’ny Oniversiten’ Antananarivo ary koa ny Talen’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole.

Toeram-pikarohana vaovao ao amin’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole, izay sampana iray ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Ankoatra ny fampiofanana ireo izay liana amin’ny lalam-piofanana momba ny vatosoa, dia afaka atonina koa ity laboratoara ity raha misy asa tiana ho tanterahana mifanaraka amin’izany. Mifanindran-dalana tanteraka amin’ny tanjona apetraky ny Fanjakana, amin’ny fanodinana ireo vatosoa sy vato sarobidy mialoha ny hanondranana azy ireo, ny fisian’izao toeram-pikarohana izao. Raha miohatra amin’ireo vato tsy voahodina tokoa mantsy dia manantombo kokoa ny vato voatefy, na amin’ny endriny izany na amin’ny vidiny. Nandritra ny lahateny nataony, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA dia nampahafantatra fa hisy ny fananganana Atelier communautaire de lapidairerie ao Antsirabe, ao anatin’ny Tetibola nasiam-panitsiana LFR 2020. Izany dia mba hanomezana fiofanana momba ny vatosoa sy vato sarobidy ka ahafahan’ireo mpisitraka, indrindra ireo mpanao asa tanana, hiroso amin’ny sehatra matihanina.

Niarahaba ny ezaka lehibe vita ny Minisitra, ary nankasitraka ny fanomezana vahana ny fikarohana ampiharina amin’ny alàlan’ny fisian’ity Laboratoire de Gemmologie et de Lapidairerie vaovao ity. Marihana fa ankoatry ny ampahan’ny fitaovam-panefena vatosoa, izay avy amin’ny Masoivohon’i Thailande; ny fananganana ny trano sy ny fampitaovana ity toeram-pikarohana vaovao ity dia vokatry ny ezaka madiodio an’ny Institut des Mines, de Géologie et du Pétrole manokana. Naneho ihany koa ny faniriany amin’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta izy, indrindra ny amin’ny fananganana toeram-panefena vatosoa manakaiky ny toeram-pitrandrahana eny ifotony.

Fanolorana fiara 4*4 miisa 10 hoan’ny polisin’ny harena an-kibon’ny tany

Anisan’ny vain-dohan-draharahan’ny Fanjakana ny ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandrobana ny harem-pirenena, ka tsy milefitra manoloana ny gaboraraka ny Fitondram-panjakana. Hampahomby izany dia fiara tsy mataho-dalana miisa 10 no natolotra ny Polisin’ny harena an-kibon’ny tany (Police des Mines) androany Alakamisy 02 Jolay 2020. Fampitaovana izay notsinjaraina ho an’ny Sampandraharaham-paritra sy iraisam-paritra manerana ny Nosy, mba hanamorana ny asan’izy ireo eny ifotony.

Taratry ny finiavan’ny fitondram-panjakana hampihatra ny Fanjakana tsara tantana izao fampitaovana izao, hoy ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo RAVOKATRA, izay naneho ny fankasitrahany noho ny fanohanan’ny Fanjakana. Nifanotrona taminy rahateo ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Tale Jeneralin’ny Polisim-pirenena, ny Solombavambahoakan’i Madagasikara sady lehiben’ny Vaomiera misahana ny harena an-kibon’ny tany ary ireo tomponandraikitra mpitantana isan-tsokajiny ao amin’ny Ministera.

Mampiseho ny fiaraha-mientan’ny rehetra izany amin’ny fiarovana ny harenantsika, mba hahatrarana ny tanjona : harena an-kibon’ny tany fanoitra hampitraka ny toe-karem-pirenena, ary hitondra an’i Madagasikara amin’ny fisandratana, hoy hatrany izy. Nitondrany fanazavana fa sora-bola efa tamin’ny teti-bola ho an’ny taona 2019 no nenti-manana nividianana ireo fiara ireo ka izao azo soa aman-tsara izao. Voalohany teo amin’ny tantaran’ny Minisitera no nahazoana fanomezana avy amin’ny fitondram-panjakana tahaka izao ka nanafarany ny hikajiana fatratra sy hitandremana amin’ny fampiasana ireo fiara ireo.

Ny Polisin’ ny harena an-kibon’ny tany, izay eo ambany fifehezan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany mivantana, dia ivondronan’ny olona avy ao amin’ny Zandarimariam-pirenena, Polisim-pirenena, Mpitsara ary Injeniera vita fianianana. Nazava ny hafatra napetraky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly RAVALOMANANA Richard, izay naneho fahavononam-piaraha-miasa matotra. Nanentana ireo mpitandro ny filaminana izay voatsonga tao anatin’ny maro, mba hanao ny asany araka ny tokony ho izy koa ity Minisitra ity, satria isan’ny fototra ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, amin’ny alalan’ny harena an-kibon’ny tany izany.

Résultats de la Deuxième validation EITI

Un pas de plus vers la transparence du secteur minier et pétrolier, Madagascar félicité par le Conseil d’administration international de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives

Le 07 juin 2020, le Conseil d’Administration de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) a convenu que Madagascar a accompli des progrès globalement significatifs dans la mise en œuvre de la Norme ITIE, assortis d’améliorations considérables concernant plusieurs Exigences distinctes. A cet effet, Madagascar fait un pas de plus pour accéder au statut de « Pays conforme à l’ITIE ». Le Conseil d’Administration de l’ITIE a félicité l’Etat malagasy pour l’amélioration de la transparence dans des domaines d’intérêt public. Par ailleurs, il estime que parmi les pays mettant en œuvre l’ITIE, Madagascar est l’un de ceux en train d’établir les meilleures pratiques en matière de rapportage sur les questions environnementales et liées aux genres dans le secteur extractif, avec notamment la publication de données genrées sur l’emploi ainsi que la promotion de débats inclusifs au niveau local.

Sur les 15 recommandations émises par le Conseil d’Administration International de l’ITIE, Madagascar a pleinement appliqué 7 mesures correctives. Et contrairement aux affirmations ayant été véhiculées à tort, que par faute de financement, aucune validation ne pourra pas être faite, les travaux de préparation de la deuxième validation ont pu être réalisés avec les ressources disponibles. C’est le fruit d’un travail acharné et beaucoup de temps consacré dans la préparation de la validation.

A noter que Madagascar disposera de 18 mois, avant une troisième validation, afin que le pays procède à huit (8) mesures correctives. Avec ces résultats positifs obtenus, Madagascar démontre, une fois de plus, son engagement pour la transparence dans la gouvernance du secteur minier et pétrolier. Du chemin reste à parcourir pour la mise en oeuvre de la norme ITIE mais l’Etat poursuit dans sa lancée qui fait de la transparence et la lutte contre la corruption ses priorités.

A titre de rappel, l’ITIE est une norme internationale qui exige la transparence et la gestion responsable des revenus perçus par l’État auprès du secteur extractif, à travers une plateforme de dialogue tripartite composée de l’administration, des industries extractives et des sociétés civiles.