Fampidirana anaty « Zone d’encadrement » ireo vondron’ny mpitrandraka madinika

Fanampim-panazavana nataon’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier, momba ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny Alarobia 04 May 2022, mikasika ny fametrahana ny “zone d’encadrement » ho an’ireo vondron’ny mpitrandraka madinika.

Iaraha-mahalala fa harena tsy azo havaozina ny harena an-kibon’ny tany. Mila rindran-damina araka izany ny fitrandrahana azy mba ho tombontsoa ho an’ny rehetra. Paikady hirosoana ny fampidirana ireo mpitrandraka harena an-kibon’ny tany sy volamena madinika hivondrona anaty “groupement” izay hiasa ao anatin’ny “zone d’encadrement”. Izany no hatao dia hialana amin’ny gaboraraka sy hirindran’ny asa eo amin’ity seha-pihariana ity ao anatin’ny sehatry ny ara-dalàna tanteraka.

 Hiainga avy any amin’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana toa ny  Kaominina, handalo ireo Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany ary hiakatra eo anivon’ny BCMM sy ny Ministera foibe ny fangatahan’ireo vondrona alohan’ny hanomezana ny fankatoavana ara-panjakana mba ho ara-dalàna tanteraka.

Hisy ny fampahafantarana ireo vondrona mpitrandraka amin’ny alalan’ny fitsirihana ireo faritra azo sy tsy azo hanaovana fitrandrahana toa ny faritra arovana, ireo faritra efa misy fahazoan-dalana mikasika ny harena an-kibon’ny tany. Hanampy ireo vondrona mpitrandraka ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, amin’ny fanoroana ireo pitsopitsony tokony ho fantatr’izy ireo amin’ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana, ny resaka teknikam-pitrandrahana ary ny mahakasika ny fandraharahana. Tokana ihany ny tanjona amin’ireo rehetra ireo dia ny hikatsahana vahaolana eo amin’ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany hisian’ny fitantanana lovain-jafy ireo harena voajanahary sy Fanjakana tsara tantana, araka ny Velirano faha-10 sy famoronana asa araka ny Velirano faha-6.

Afaka arahanao amin’ity rohy : https://bit.ly/37myh9s  ity ihany koa ny fanazavana nentin’Andriamatoa Minisitra mikasika ny fampidirana ireo vondron’ny mpitrandraka madinika ho ao anaty « Zone d’encadrement »

©️  MMRS/DCRI – Mai 2022