FITSIDIHANA FANARAHA-MASO NY ASA FANANGANANA NY TRANOBE IOMBONANA HANODINANA VATOSOA TAO VATOFOTSY ANTSIRABE

Tanjona napetraky ny Fanjakana ny fanodinana ireo vatosoa sy vato sarobidy mialoha ny
hanondranana azy ireo, mba hampiakatra kokoa ny vidiny rehefa manaraka ny lenta takian’ny
tsena iraisam-pirenena.
Tafatsangana soa aman-tsara ao Vatofotsy Antsirabe ny Tranobe iombonana hanodinana
vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie voalohany eto Madagasikara ankehitriny
ary tonga nanatanteraka fitsidihana fanaraha-maso ny asa vita ny Minisitry ny Harena an-
kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA. Nifanotrona
tamin’izany ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra sy ny avy ao amin’ny
Prefektioran’Antsirabe ary ny Talem-paritry ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS
Vakinankaratra izay nitarika ny fitsidihana.
Ny Atelier Communautaire de Lapidairerie dia fotodrafitrasa iombonana izay ahitana
fitaovana matihanina fanodinana vatosoa, hahafahan’ireo mpiantsehatra mikirakira sy manefy
vato, ary koa hanomezana fiofanana azy ireo mba hirosoany amin’ny sehatra matihanina.
Tetikasa santatra ity ao Antsirabe ity, araka ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo
RAVOKATRA ary kendrena hihodina avy hatrany vantany vao tonga ireo fampitaovana ao
anatiny. Mbola hisitraka ny fotodrafitrasa toy izany ny any amin’ny Faritra hafa satria maro
ireo olona mivelona amin’ity seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy ity. Nohamafisiny
hatrany ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fampanarahan-dalàna ireo mpiantsehatra mba
hahafahan’ny lalam-pihariana vatosoa hitondra fampandrosoana tena izy ho an’ny Faritra sy
ny firenena.
Manana ny lazany manokana amin’ny resaka vatosoa ny tanànan’Antsirabe ka izany no
isan’ny antony nisafidianana azy hananganana ity Tranobe iombonana ity.
Nankasitraka feno ny Fitondram-panjakana amin’izao foto-drafitrasa izao, izay tena mamaly
ny filàny, ireo mpiantsehatra izay matetika misedra olana amin’ny tsy fananana fitaovana hary
fomba hanarahana ny lenta takian’ny tsena iraisam-pirenena.
Tetsy andaniny, ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra, nandritra ny fitsidihana ara-pomba
fanajana nataon’ny Minisitra tao amin’ny toeram-piasany dia nanamafy fa manana harena
voajanahary maro ny Faritra ary iaraha-manaiky fa lalam-pihariana goavana ny harena an-
kibon’ny tany ho amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena. Miara-miasa avokoa ny Fanjakana

amin’ny isan-tsokajiny amin’ny fampidirana anaty sehatra manara-drafitra mba
hampitomboana ny vola miditra anaty kitapom-bolam-panjakana.
Tetsy andaniny, ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra dia nanamafy fa manana harena
voajanahary maro ny Faritra ary iaraha-manaiky fa lalam-pihariana goavana ny harena an-
kibon’ny tany ho amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena. Miara-miasa avokoa ny Fanjakana
amin’ny isan-tsokajiny amin’ny fampidirana anaty sehatra manara-drafitra mba
hampitomboana ny vola miditra anaty kitapom-bolam-panjakana.